Home Columns algemeen

Algemeen
Rechtvaardigheidskatalysator
Geschreven door Joost   
woensdag 26 juli 2017 09:59

Lage inkomens dreigen op te draaien voor klimaatkosten. Milieudefensie pleit voor een rechtvaardiger klimaatbeleid teneinde een voorziene sociale kloof voor te blijven. “Wie duurzaam wil worden moet geld hebben,” zegt directeur Donald Pols.

Mensen met een krappe beurs kunnen zich geen schone auto of energieneutraal huis veroorloven. Wel betalen zij via energiebelastingen en –opslagen mee aan het subsidiëren van zonnepanelen en isolatie. Donald Pols vindt dat niet rechtvaardig, net als het Sociaal Cultureel Planbureau, FNV, Essent, SP en nog een hele lijst.

Milieudefensie analyseerde het probleem en bedacht een plan. Centraal in het plan staat het geven van een CO2-grondslag aan energiebelastingen en -accijnzen. Wie het meest CO2 produceert, betaalt het meest aan de schatkist. Geef vervolgens een flink deel van deze opbrengsten terug aan de burger opdat hij kan investeren. Een prima plan, dat met heel veel politieke wil kan slagen.

Aardgasbaten

Waarmee kun je klimaatbeleid, specifiek gericht op energietransitie en energiebesparing, vergelijken? Ik dacht aan de nationale omschakeling op gas in de jaren ’60. De aanstaande omschakeling is minstens zo ingrijpend. Er is echter een groot verschil: de aardgasbaten. Vijftig procent ervan ging naar de staat.  

Waarmee kunnen we het klimaatbeleid nog meer vergelijken? Met de aanpak van een volksziekte door inenting (en hygiëne)? Moet het volk klimaatbestendig worden middels een (financiële) injectie? Ik vind dit best een aardige analogie, waarop ik zo nog even terugkom.

Katalysator

“Er bestaan wel allerlei subsidies en regelingen,” schreef Trouw van de week, “maar zonder eigen geld lukt het huishoudens vooralsnog niet om duurzaam te worden.” Het blijkt dat hoger opgeleide en rijkere staatsburgers gemakkelijker investeren in duurzame energiebronnen en isolatie. Wat is dan het verschil met de lager opgeleide en armere staatsburger? Juist, het opstapje, het instapbedrag. Zou dit instapbedrag er wel zijn, dan kan de verduurzaming versnellen. Zou hiervoor staatsgeld beschikbaar komen, dan zou dat geld werken als een katalysator die een reactie op gang brengt en versnelt, zowel op het vlak van duurzaamheid als op het vlak van rechtvaardigheid. Het plan van Milieudefensie stelt zoiets voor.

Hoe fantastisch

Veel investeringen in duurzame energie hebben een terugverdientijd. Kan dit gegeven niet een uitgangspunt zijn? Voor vijfduizend euro leg je genoeg zonnepanelen op het dak van een hoekwoning van een vierpersoonshuishouden. Terugverdientijd is zes jaar.

Bedenk een regeling waarbij de staat investeert en de gebruiker terugbetaalt via de energie die hij zelf opwekt. Voor elke zonne-kWh gaat 0,19 cent naar de staat. Na zes jaar gaan beide partijen zonder verdere verplichtingen uit elkaar. Hoe fantastisch: een financiële injectie die zichzelf terugbetaalt en tegelijk Nederland schoner, rechtvaardiger en klimaatbestendiger maakt.

Ik sluit niet uit dat ik iets over het hoofd zie. 

 
De varkenshouderij is geen augiasstal
Geschreven door Joost   
woensdag 19 juli 2017 08:16

Een hele middag lees ik nu over de varkenshouderij, mestoverschotten en daaraan gelinkt overheidsbeleid. Ik val van de ene verbazing in de andere. Dit probleem ettert maar door, al vele decennia lang, terwijl er in 1972 al voor werd gewaarschuwd. De provincie Noord-Brabant besloot enige weken regels aan te scherpen teneinde verduurzaming van de varkenssector te versnellen. Het verzet vanuit de sector lijkt zwakker te worden. Bewustwording na vijfenveertig jaar? Of gewoon murw. 

ZLTO-voorman Hans Huijbers reageerde teleurgesteld op het besluit van de provincie: “Kijk naar de geitenboeren. Een stop op de groei zet de rem op verbeteringen in die sector.” Een rare opmerking, want groei is het probleem, al heel erg lang. We onderscheiden twee soorten groei: die van de varkensstapel in het geheel en die van de gemiddelde varkensstapel per bedrijf.

Een goed overzichtsartikel over de varkensproblematiek meldt dit: “VVD-minister Pieter Winsemius van VROM noemt begin jaren ’80 verdere groei van de veestapel uit milieukundig oogpunt onhoudbaar, niet alleen omdat bijvoorbeeld het drinkwater wordt bedreigd.” Welnu, de drinkwaterkwaliteit wordt in ieder geval aantoonbaar bedreigd. Enkele weken geleden pleiten bezorgde Nederlandse waterbedrijven voor maatregelen omdat zuivering steeds duurder en complexer wordt vanwege verontreiniging van het grondwater door meststoffen.

Dit wordt de zoveelste kostenpost voor de belastingbetaler dankzij de varkenssector die zich niet wenst te beheersen. De varkenspestepidemie van 1997 kostte de belastingbetaler zo’n twee miljard. Bovendien groeide de varkensstapel sinds de opmerking van Winsemius van tien- naar vijftienmiljoen in 1997, vlak voor de varkenspest. In 2015 werden er 12,6 miljoen geteld. Steeds minder boeren houden deze hoeveelheid dieren, schaalvergroting heet dat, een proces dat niet per se gunstig is voor de boeren zelf. 

Schaalnadelen

Het Planbureau voor de Leefomgeving publiceert in 2016 de Balans voor de Leefomgeving. Paul Wolff vat samen: "Per saldo is er amper afname van milieudruk, is er sprake van een forse schaalvergroting, zijn de inkomens van boeren niet toegenomen, zijn de agrarische bedrijven economisch kwetsbaar en is de solvabiliteit afgenomen. Het planbureau zet vraagtekens bij verdere schaalvergroting als oplossing voor zowel de bedrijfseconomische als de milieuproblemen. Het risico is groot dat schaalvoordelen omslaan in schaalnadelen. Zo zijn de marges te laag om prijsschommelingen op te vangen, zijn nieuwe investeringen niet te

financieren, en ontbreekt het maatschappelijk draagvlak.”

Schaalvoordelen slaan om in schaalnadelen. Wat wil ZLTO’er Huibers nu eigenlijk bereiken met nog meer groei? Praat hij zijn achterban naar de mond? Heeft hij niet ook de taak zijn achterban op het hart te drukken dat het zo niet door kan gaan?

Terwijl het verhitte provinciehuis in ’s-Hertogenbosch afkoelde, gaf de gemeenteraad van Meierijstad toestemming voor de bouw van een stal in Nijnsel voor bijna 18.000 varkens. Dit is nou wat ik bedoel met ‘van de ene verbazing in de andere vallen’.  

Augiasstal

Laat ik tenslotte even terugkomen op de waarschuwing uit 1972, die zowat een profetie is gebleken. Natuur en Milieu publiceerde dat jaar het rapport: ‘Bio-industrie, Augiasstal in milieu en landschap’. De stichting waarschuwde voor de toenemende bodem- en watervervuiling door het ongecontroleerd uitrijden van grote hoeveelheden dierlijke mest. Men vreesde voor ‘mammoetbedrijven’, die het milieu nog meer zouden aantasten. Dit laatste is niet waar; schaalvergroting leidt niet per definitie tot een grotere milieudruk. Wel is er in absolute zin teveel mest. Maar wat is een Augiasstal?

Augias bezat met drieduizend ossen de grootste kudde van het land. De stallen waren echter al in geen dertig jaar uitgemest. Herakles moest de stallen in één dag schoonmaken. Hij leidde twee rivieren om en spoelde met het water de mest weg. Een augiasstal duidt op een ongeordende bende of puinhoop.

Een puinhoop is het niet in het gros van de Nederlandse varkensstallen, integendeel. Wel is het gesprek - en alles wat daaruit voortvloeit - van overheid en burger met de sector een rotzooi, een welhaast onontwarbare kluwen. De provincie Noord-Brabant deed er goed aan de politieke en bestuurlijke augiasstal rondom dit thema uit te mesten door richting te kiezen.    

 
Welkom in de eeuw van de batterij
Geschreven door Joost   
woensdag 12 juli 2017 09:18

De wereld staat in brand en ik maak me druk over batterijen. Dat klinkt pathetisch en is het ook. Toch zit ik me hier druk te maken over de recycling van grondstoffen in batterijen. Een klein probleem zou je zeggen, futiel in het licht van klimaatverandering. Batterijen houden me bezig omdat we er steeds afhankelijker van worden. Iets om over na te denken, ook als de wereld nog niet brandt.

Het valt niet mee om exacte en betrouwbare gegevens over batterijeninzameling te vinden. Hetzelfde geldt voor recycling van de grondstoffen ervan. Bronnen spreken elkaar tegen of geven informatie met een diepgang van een vel papier.

Een batterij is een voorwerp dat elektrische energie levert uit opgeslagen chemische energie. Steeds meer apparaten en machines draaien op energie uit batterijen. De vraag ernaar zal de komende jaren sterk (blijven) toenemen. Dit hangt nauw samen met de energietransitie. Graag wil men zonne- en windenergie opslaan voor momenten dat de zon niet schijnt en de wind niet waait. Autoproducent Tesla loopt hierin voorop.

Aardig onder controle

Iedereen weet dat de capaciteit van batterijen met iedere oplaadbeurt terugloopt. Een batterij gaat een aantal jaren mee en moet dan vervangen worden. Sommige krijgen een tweede leven, maar de meeste worden gestort of gerecycled. Tesla schijnt de recycling van haar batterijen aardig onder controle te hebben. Milieucentraal lijkt mij wat te positief over batterijrecyclage in het algemeen:

“Gelukkig kunnen batterijen en accu’s goed gerecycled worden. Zo kan ongeveer 95% van de kobalt, nikkel en koper uit de batterijen teruggewonnen worden. Recyclen kost bovendien minder energie dan het winnen van nieuwe grondstoffen en zorgt dat de grondstoffen niet opraken.”

Bij 95% recycling (in landen met een optimale afvalverwerkingsinfrastructuur) gaat nog altijd 5% verloren. Maar goed, het batterijenpad is reeds ingeslagen. Dit pad verlaten is nu al zo goed als onmogelijk.

Mijnen mijden

De mens doet veel dingen louter ‘omdat het kan’. Maar wat nou als het niet hoeft. Zijn er echt geen kansrijke alternatieven waarvoor we de grond niet in hoeven?

Op facebook kwam een enthousiasmerend filmpje over Gravity Light voorbij. Dit lampje produceert licht volgens het principe van een slingeruurwerk met gewichten. Leuk, dacht ik, maar we hebben toch al het WakaWaka-lampje, dat werkt met … zonnepaneeltje en batterij. Voor beide onderdelen moeten we de mijnen in, wat voor de onderdelen van Gravity Light niet nodig is. 

Als we Gravity Light nu eens opschalen, dacht ik, misschien is daarmee een deel van het batterijenprobleem opgelost. Op de website rekent iemand voor: “A small refrigerator would take the equivalent of ten thousand gravity lights.” Opschalen gaat ‘m niet worden dus.

Ik zocht nog wat verder naar mijnenmijdende alternatieven voor de batterij. Ik vond niks en kan het ook niet bedenken, hoewel ik dat graag zou willen. Hoe staat het trouwens met rijden op waterstof? Groningen gelooft erin. Ik ook, natuurlijk, het wordt gebracht als een goed alternatief, maar hoe weet ik of een waterstofeconomie zonder mijnen kan.  

 
Waar van onwaar scheiden
Geschreven door Joost   
woensdag 05 juli 2017 14:56

Dankzij Trump komt de aanpak van de klimaatproblematiek pas echt van de grond. Berichtgeving met die boodschap komt regelmatig op mijn scherm voorbij. Moet ik dit scharen onder wishfull thinking van de linksgeoriënteerde pers of is het werkelijk waar dat Trumps oppositie zich daadkrachtig organiseert?

Het Amerikaanse mediabedrijf Vox ziet, niet zonder zorgen, een snel groeiende groene oppositie, een ‘subnational climate diaspora’, die zich wel committeert aan Parijs. Een maand geleden schreef nrc; “Nu de Verenigde Staten zich onder president Trump terugtrekken uit het klimaatakkoord van Parijs heeft het bestuur van Californië luid en duidelijk aangekondigd Washington te negeren.” Ook een maand geleden schreef Mr., een tijdschrift voor juristen: “Trump lijkt er met zijn malle gedrag in te zijn geslaagd om de bestrijding van de klimaatverandering nieuw leven in te blazen en voor veel burgers weer topprioriteit te maken.”

Hoopvol nieuws, maar hoe schat ik als linksgeoriënteerde nieuwsconsument juistheid en belang van dergelijke berichten in? Hoeveel nieuwsproducenten ter rechterzijde berichten hierover en hoeveel daarvan krijg ik onder ogen? Ik moet u het antwoord schuldig blijven. Laat ik als troost vertellen over een theaterbezoek in 1994.

Het licht dimt

Theatergroep La Fura del Baus speelde het stuk M.T.M. in een grote, schaars verlichte markthal. Honderden toeschouwers lopen er vrij rond. Aan de zijkanten zijn twee enorme projectieschermen opgesteld. Op deze schermen zijn beelden te zien van het rondlopende publiek. De sfeer is nog relaxed. Het licht dimt, het begint.

Centraal in de hal, boven de hoofden van het publiek, wordt de geboorte van een mens gespeeld. Er kruipt een naakte man of vrouw uit een met water gevulde zak van doorzichtig rubber. Het vruchtwater klettert op de grond en op nieuwsgierigen die iets te dichtbij staan. De technobeat wordt steeds luider.

Kartonnen muur

Op de speelvloer, tussen het publiek, rennen halfnaakte acteurs met een dik touw in de hand. Er ontstaat onrust, neigend naar paniek. Met het dikke touw delen de acteurs het publiek tamelijk ruw in tweeën. Een enkeling struikelt en valt. Het gaat allemaal heel snel. Ik kijk naar de schermen en zie daarop een publiek waaraan geen spoortje onrust is te bekennen.

Tussen het in tweeën gedeelde publiek wordt een metershoge muur van kartonnen dozen gebouwd. Elke helft heeft nu zijn eigen scherm. Maar de schermen vertellen niet meer wat er aan de andere kant van de kartonnen muur gebeurt. Dit is de eerste keer dat ik letterlijk aan den lijve ondervind wat televisie – meer algemeen: het beeldscherm – vermag. Het enige waarop ik nog kan varen voor informatie over de situatie van de mensen aan de andere kant is het scherm. Helaas gaf het scherm de werkelijkheid niet meer weer.

Dankzij Trump

De kartonnen muur van La Fura del Baus is werkelijkheid geworden. Aan beiden kanten van de nieuwsmuur wordt waar van onwaar gescheiden, en wordt waar en onwaar voor de overzijde geproduceerd. De macht is aan hen die het scherm vullen.

Misschien dat ‘reactance’, een begrip uit de psychologie, iets van de muur-impasse wegneemt. De auteur van het artikel in Mr. licht het begrip toe:

“Iedere ouder weet dat het vaak effectiever is om een kind te motiveren, door juist te zeggen dat hij iets niet kan, of mag. “Je krijgt dat glas melk nooit op,” als het glas melk op moet. “Dat boek is veel te moeilijk voor jou,” als het tijd wordt voor een uitdagender boek. Reactance is het fenomeen dat als je iets afraadt of verbiedt, het juist voor de betrokkenen extra belangrijk en aantrekkelijk wordt. Iets soortgelijks lijkt nu op te treden met Trumps afwijzing van het klimaatakkoord.”

De opmerking dat de aanpak van de klimaatproblematiek pas echt van de grond komt dankzij Trump is in dat licht zo gek nog niet. Ik ben benieuwd hoe de andere kant erover denkt.

 
Wat er na de NAM komt
Geschreven door Joost   
dinsdag 27 juni 2017 21:13

Het kapitalisme is een geloof, lees ik in een tijdschrift over literatuur. “Zeker een linkse schrijver,” zegt mijn tafelgenoot. Geloven komen, geloven gaan, denk ik. Het heeft wel met elkaar te maken: het leeglopen van de kerk en het opkomen van de consumptiemaatschappij. Wat zou er na het kapitalisme komen? Want iets moet er toch te geloven zijn.

In het eerste verhaal van de bundel ‘In het land van de ja-knikkers’ van Frank Westerman vertelt een voormalig medewerker van de NAM dat het in de bodem wegzakken van boorplatform Het Haantje een terechtwijzing van God is, een les. Als Westerman hem vraagt of die les het afzweren van fossiele brandstoffen behelst, legt de man uit wat het volgens hem wel is met een verwijzing naar ‘de rede van de laatste dingen’ uit Mattheüs in de bijbel. God komt terug op aarde. De voleinding van de wereld wordt ingeluid door rampspoed. “Dat alles is het begin der weeën.” Geloven zijn hardnekkig, want geschriften duurzaam.

Blindelings vertrouwen

De opkomst van de consumptiemaatschappij en het vergaand openen van de markt bracht (vooral het Westen) welvaart. Mijn generatie raakte er langzaam aan gewend; mijn kinderen weten niet beter dan dat alles altijd binnen handbereik is. Blindelings vertrouwen op de zekerheid van het altijd alles kunnen kopen als je de centen maar hebt, is een geloof. Pinnen met de pas – het overhevelen van schulden – is een hedendaags geloofsritueel. Dit geloof zal ooit verleden tijd zijn, neem dat gerust van me aan.

Het geloof in de zegeningen van de vrije markt is in toenemende mate gebaseerd op geschriften. De manager is ervan overtuigd dat alles te managen is. Hij fikst het. Voelt hij zich wat onzeker dan trekt hij een protocol of managementhandboek uit de kast. Dat geeft hem een boost van vertrouwen, hij voelt zich gesteund door dat wat geschreven staat. Dichter Alexis de Roode drijft in zijn nieuwe bundel op vermakelijke wijze de spot met deze neo-zeloten. (Het openingsgedicht uit de bundel staat onder deze column.)

Nieuwe geloofshorizon

Wat zou er na het kapitalisme komen? De Duitse filosoof Peter Sloterdijk waarschuwde in 2009 voor een 'eco-dictatuur'. Of de toekomst zo’n dictatuur zal brengen, valt te bezien. Wel denk ik dat de nieuwe geloofshorizon best wel eens een ecologische kan gaan worden. Mijn tafelgenoot gelooft er niks van. “Of een technische,” zegt ze, “of gewoon nog een kapitalistische, omdat iedereen daar beter van wordt.”

-

CONTRACT

Ik ben vandaag in dienst getreden van het goede,

met inzet van al mijn beperkte middelen,

om de wereld tot een betere planeet te maken.

Ik ga er werk van maken, de verbeterde scheping,

de fouten die Darwin en God hebben gemaakt,

de inborst van de mens afwerken,

bewustzijn in het productieproces brengen.

Het wordt tijd haar eindelijk eens op te graven,

onze betovergrootmoeder, de Deugd.

Die kinderachtige verheerlijking

van de ondeugd, lekker stout,

het heeft nu lang genoeg geduurd.

Wij gaan dineren in een bos

met een ingehuurde beroemdheid

en schrijven ieder drie ideeen op

om de wereld te veranderen.

Niemand weet waar het heen gaat;

wij gaan daar orde in aanbrengen.

Omdat ik voor het goede ga werken, is mijn salaris enorm.

Alexis de Roode, 2017  

 
<< Start < 1 2 3 4 5 6 7 9 > Einde >>

Pagina 9 van 64

Oude columns
Bodemvreemd, niet wereldvreemd
Joost
De fik erin
Joost
Ga je mond spoelen
Joost
Dun door de broek lopen
Joost
Om giftig van te worden
Joost
Milieu-racisme gaat mij dus ook aan
Joost
Pure verspilling is mooi
Joost
Zwartgeblakerde schapen
Joost
Scooter in de huiskamer
Joost
Laffe vegetariër
Joost
De milieuzone als moderne stadsmuur
Joost
Vertragingstactiek
Joost
Sleepnetwet voor spookvistuig
Joost
Durfdetaillisten
Joost
Aanschaffen en meteen vernietigen
Joost
Groene stroom en blauwe regen
Joost
Participatie is niet nodig
Joost
Erwtensoep zonder worst
Joost
Tovenaars en profeten
Joost
Arbeidsomstandigheden en milieu
Joost
Conservatieve destructie
Joost
Een groot goed
Joost
CO2 is afval
Joost
Milieu-onverschillig en klimaatneutraal
Joost
Beerput Nederland in de klas
Joost
De mens als brandstof
Joost
Netwerken met de natuur
Joost
Ongestoord seksen
Joost
Waarom toch zo somber?
Joost
Een smeuïge bodem voor nieuwe politiek
Joost
Innovatie en vernieuwing
Joost
Minister van milieu
Joost
Een pelletje meer of minder
Joost
Alle plastic plakplastic
Joost
Wees voorzichtig met afvinken
Joost
Zorgeloos bouwen
Joost
Schuilen voor preutsheid
Joost
Rechtse tranen houden zeehond nat
Joost
Ramptoerist
Joost
Rechtvaardigheidskatalysator
Joost
De varkenshouderij is geen augiasstal
Joost
Welkom in de eeuw van de batterij
Joost
Waar van onwaar scheiden
Joost
Wat er na de NAM komt
Joost
Auw! De pijn van het doen
Joost
Meer Galliërs op de markt
Joost
Schokkend oud nieuws
Joost
Aardgasvrij koken
Joost
De jacht beter dan de vangst
Joost
Oorlog als oplossing?
Joost
Kilometerminderen
Joost
Brief aan de mensheid
Joost
Pimp uw park met een tijger
Joost
Een intellectuele survivalkit
Joost
Wekelijks een dozijn kroketten
Joost
Leven van afval dankzij EU
Joost
Vervroegde groene lente
Joost
De politiek heeft toekomst
Joost
Groenhemden aller landen, verenigt u!
Joost
Een verwend ettertje met weinig omhanden
Joost
Wat de dieren ons vertellen
Joost
Geen euforische cowboys voor ons
Joost
De inhoud van een stofzuigerzak
Joost
‘Beter dan biologisch’
Joost
Eerst Duitsland en dan wij
Joost
Herrie, de stille sloper
Joost
Prijsvechters
Joost
Verpot uw geest
Joost
Afvalparadox
Joost
Kilometerknallers
Joost
Een buitenlichamelijke ervaring
Joost
Duurzaamheid is stug doorfietsen
Joost
De factchecker als virusscanner
Joost
Inspirerend springtij
Joost
Water als wijn drinken
Joost
CETA maakt de kop gek
Joost
Landbouwcrisis blijkt trend
Joost
Rubber van biologische teelt
Joost
Bloedluxe
Joost
Een cultuuroorlog bedreigt de bij
Joost
Ongewenste organismen
Joost
De aarde in de beklaagdenbank
Joost
TTIPje tarten
Joost
Rekenen met asbest
Joost
Meer vee, minder ammoniakuitstoot?
Joost
Het belang van politieke ongelijkheid
Joost
Rechts verlakt het volk
Joost
Blaathaag
Joost
Kennis dus
Joost
Een smartwatch voor veilig werken
Joost
Het QWERTY-effect van salderen
Joost
Het milieu is gesetteld
Joost
Meanderen
Joost
Het is lekker slapen op een waterbed
Joost
Duurzame vrijheid
Joost
Lekker stoken
Joost
Pieken en dalen
Joost
Begrijpelijk, maar statistisch nonsens
Joost
Een gezond investeringsklimaat
Joost
Kom mee naar buiten allemaal
Joost
Amor Mundi OK, maar hoe?
Joost
Oekraïense milieuorganisaties gebaat bij een “ja”
Joost
Gissen naar duurzaamheid vissen
Joost
Plasticsoepontkenners
Joost
De moed van een milieucolumnist
Joost
Accu’s in de groenbak
Joost
Alle politiek milieupolitiek
Joost
Obama’s klimaatplan of plan B
Joost
Een fusie van vrije radicalen
Joost
Een banvloek op hormoonverstoorders
Joost
Theater aan de kust
Joost
Wie de bal kaatst ...
Joost
Mais onder invloed
Joost
To split or not to split
Joost
Gouden bergen afval
Joost
De waarheid achter klimaatverandering
Joost
Sinterklaastip: geef de politiek een ideaal
Joost
Tegen Verzuiling 2.0
Joost
Klimaattop mist fundament
Joost
Heel weinig heel lang
Joost
‘I love fossil fuels’
Joost
Kill all cowboys
Joost
De wereld als aanrecht
Joost
Paalzitten met natuurfanaten
Joost
Boer-zoekt-vrouwnatuur
Joost
De week van het absurde
Joost
Herfstkleuren
Joost
Geestdriftig pionieren
Joost
De wave voor een nieuwe dienst
Joost
Duurzame onafhankelijkheid
Joost
Vakantiewoede
Joost
De handdoek in de ring
Joost
Festivalitis zegt de knorrepot
Joost
Een reservaat voor jagers
Joost
Varkens en energie van eigen bodem
Joost
Het voordeel van Monsanto

Joost
De intellectuele levendigheid van Minnesma
Joost
Achterdocht is goed, reuring is beter
Joost
Komkommertijd is een utopie
Joost
Mens, durf conservatief te zijn!
Joost
Overheid, trek die knip!
Joost
Zwexit of exit zwarte walm
Joost
Handel tot de dood ons scheidt
Joost
Aandacht voor asbest niet relevant
Joost
Broedparasiet of toch maar niet
Joost
Niets zo veranderlijk als het klimaat
Joost
A penny for a kiss

Joost
Stoken zonder gas
Joost
Weing afval? Dat komt u duur te staan
Joost
Heropen de mijnen en slaap zacht
Joost
Bedankt, Groningen!
Joost
Goed leiderschap vereist oogkleppen
Joost
Keukentafelgesprek met verbale radicalen

Joost
Anders denken dankzij dieren
Joost
Voedingsbodem voor wereldkeuken
Joost
Kerstgedachte: de wapens van Marianne Thieme
Joost
Het meest urgente milieuprobleem
Joost
Energie op de bon
Joost
Taakstraf voor milieudelinquenten
Joost
TTIP: meer handel en toch nog zuivere lucht
Joost
Van e-nose naar geurtherapie
Joost
De vruchtbare aarde van een treinrit
Joost
Een make-over met DDT
Joost
Zaad: software of open source?
Joost
Een toupet van varkenshaar
Joost
De grote schoonmaak als verdienmodel
Joost
Bloeddorst of eco-management?
Joost
Doe het lekker zelf
Joost
Marketing laatste troef voor vergroening
Joost
Maakt Merkel werkelijk verschil?
Joost
Klimaatdemonen
Joost
Haastige spoed is zelden goed
Joost
Vieze praatjes voor een schone planeet
Joost
Als klessebessen kissebissen wordt
Joost
Al dat gezanik over leiderschap
Joost
Uitleg: we ontpolderen voor onze veiligheid
Joost
Major Tom zoekt contact
Joost
Hoop voor maniakken van de voortplanting
Joost
De gekte van de consument
Joost
Productief schisma tussen pleitbezorgers duurzaamheid
Joost
Een Landbouwwende: wie durft?
Joost
Mijn druiven voor een betere wereld
Joost
Deel je leven met hondstrouwe gadgets
Joost
Binnenste buiten
Joost
Duurzame journalistiek
Joost
Restverontreiniging eindelijk vrij
Joost
Oppotten als oplossing voor schaarste
Joost
De adem van Hades
Joost
Een kwestie van winnen
Joost
Biologica: durf dom te zijn
Joost
Natuurliefhebber
Joost
Toonzetting
Joost
Biedt zich aan: persoonlijke duurzaamheidscoach
Joost
Out of the box handelen
Joost
Zwarte rook achter groene gezichten
Joost
De aarde is geen bol
Joost
Meer ecologie in economie
Joost
Genoeg is genoeg
Joost
De robotificatie van het milieubedrijf
Joost
Realisten en illusionisten
Joost
Geestverruimend asbest 
Joost
Bloeden
Joost
Hoe schoon ons gedrag
Joost
Onbewuste landbouw
Joost
Links begint, rechts wint
Joost
Het ministerie van DOGMA
Joost
Vertederd de wereld verbeteren
Joost
Acteurs op het wereldtoneel
Joost
De kleine groene vijand
Joost
Groenste Partij
Joost
Zomerfeesten
Joost
Sanering van het geweten
Joost
Over liefde en andere feiten
Joost
Jampotglazen
Joost
Rampen en crises zijn onnodig!

Peter van Doesem, Denios
Duurzame voeding bestaat niet!
Joost 
Lammetjesdag in milieuland
Joost
Wij willen ijsvrij!
Joost
Milieu is emotie
Joost
Gezond wantrouwen
Joost
Milieunieuws voor dovemansoren
Joost
Over groene robots en debaterende clowns
Joost
Veen brandt niet meer
Joost
Een alternatief kerstdiner
Joost
Boeren in een kooitje: aaibare duurzaamheid
Joost
Maatschappelijk Verantwoord Hockeyen
Joost
Occupy Unilever

Joost
Welkom in de ecokerk
Joost
Milieubeweging opnieuw in kinderschoenen
Joost
Een stad waar fietsen voor het grijpen staan
Joost
Milieugoeroe blijkt artiest
Joost
De rust van verklaringsmodellen
Joost
Milieuvakantie
Joost
PPP: Ping Ping Profit
Joost
Pleidooi voor de vroeggeboorte van het ware gezicht

Joost
Economische groei als fetisj van een hozende regering

Joost
Zonder Goliath geen David

Joost
Gifzooi
Joost
Risico is kans maal effect

Joost
Wie bewaakt de waakhond?
Joost
Evel Knievel en de angst voor leegte
Joost
Bij winst het verlies nemen

Joost
Lachen met regels
Joost
Zij die de zon willen, groeten u
Joost
Vermageren met Melanie Schult van Haegen-Maas Geesteranus
Joost
Access for all

Edwin Timmers
Doe eens iets geks (2)

Joost
Geen gevaar voor de volksgezondheid!
Joost
Ik wil duidelijkheid, geen windhandel!
Joost
Kabinet is met 130 km/uur blik op de weg kwijt
Mr. M.C. Kroon
Rutte 1: de zichzelf schrijvende column
Joost
Pareto likt zijn vingers af bij Rutte
Joost
Rutte 1: animal cops en dooie mussen
Joost
Nederland kan zonder milieubeleid!
Joost
De factor 'tijd' en een ongelooflijk slecht milieuboek
Joost
Geen nieuws voor de Prius-rijder (pleidooi voor een betrouwbare overheid)
Joost
De Partij voor de Toekomst en MSD/Organon
Joost
De duurzaamheidsles van Ajax
Joost
Beste politici, de toekomst wacht
Jos van der Schot
Hoe duurzaam zijn de Tweede Kamerverkiezingen?
Ton Ceelie
Lood om oud ijzer?
Martin Kroon
De duurzaamheid van verduurzaamd hout
Edwin Timmers
Vergroening
Wietske ter Veld
Tijd voor de politiek om wetenschap serieuzer te nemen
Bart Verheggen
Maar opa, milieupolitiek ís realpolitik!
Edwin Timmers
Ik start de Partij voor de Toekomst
Joost
Balkenende 4 en pijnboompitten
Joost
Maria van der Hoeven: de kip of de kat?
Joost
Opleuken leidt tot afzeiken
Joost
Cramer weg, niks aan de hand
Joost
Bent u voor of tegen het klimaat?
Joost
De catwalk van Camiel Eurlings en Doutzen Kroes
Joost
Ideetje voor Eurlings
Joost
Lachen met Charlie Aptroot
Joost
Kopenhagen: laten we niet overdrijven
Joost
Een eerlijke bank!
Joost
Het lijkt wel crisis!(2)
Joost
Mini-pleidooi tegen nieuwe kerncentrales
Joost
Het lijkt wel crisis
Joost
Noise for boys
Martin Kroon
Afzakkende broeken, boerenverstand en de Grondwet
Joost
Over het christendom en fossiele brandstoffen
Joost
Scheurlings
Martin Kroon
Wie heeft er gelijk over klimaatverandering?
Bart Verheggen (ECN)
In de rij
Team ECO-job
Omgevingsvergunning: politieke moed gevraagd!
Kees de Graauw (MILON bv)
Slim geldgebruik
Herman Jan Wijnants (VVM)
Nieuw ministerieel elan ('Ga zo door!')
Joost
MVO, de crisis en mijn ego
Joost
Hoezo voorbarig? (Hartekreet aan de minister)
Joost
Machtsspelletjes en leermomenten (over Haags gekonkel)
Joost
Aan de Commissie Verantwoording Jaren '80
Jaap Jelle Feenstra (voorzitter VVM)
Gesubsidieerd actievoeren: kan dat?
Joost
Duyvendak: gerechtigheid of hypocrisie
Joost
Kan milieubeleid de kool en de geit blijven sparen?
Joost
Niet oude auto's, maar rijgedrag en doorstroming aanpakken
Martin Kroon
Idealisme, realisme, pragmatisme en... ‘struisvogelisme'
Jos Dingemans
Jerrycans in Zandvoort
Bart Arentz
‘Klimaatsceptici': ver verwijderd van de werkelijkheid
Bart Verheggen (ECN)
Nederland is niet meer te handhaven
Robert van Heeswijk (Milon)
Generatiekloof biobrandstoffen niet zo groot
Jan Ros (Planbureau voor de Leefbaarheid)
Biobrandstoffen: hebben we de luxe van een keuze?
Jan Willem Erisman (ECN)
Biomassa: droom of drama?
Jaap Jelle Feenstra (voorzitter VVM)
Duurzame ambities: vloek of zegen?
Stefan van Tongeren (HAS KennisTransfer)
Doe eens iets geks! (de benadering van het vak)
Joost
Diesel goed voor CO2: milieumythe nr. 1
Martin Kroon
Milieubeleid hoort proportioneel te zijn
Onno Hoes (gedeputeerde Noord-Brabant)
Geen Raad van State
Robert van Heeswijk (Milon)
De afvalstof als kameleon
Boukje Jongedijk-Eijsink (namens Kluwer)
Milieu: speelbal van de politiek
Team ECO-job
Wie neemt het voortouw? Wie dient zich aan?
Rachel Heijne, directeur VVN
De Omgevingsvergunning: wie krijgt de gebakken peren?
Joost
De macht en onmacht van Milieudefensie
Joost
Aan de slag met het MVO-convenant!
Joost
De mist in met duurzame energie
Joost
Door een roze bril (wensen voor 2008)
Joost
Weg met de Wabo!
Joost
Borrelpraat als belangenbehartiging (Milieudefensie en VNO-NCW)
Joost

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals