Home Columns algemeen

Algemeen
Aan de slag met het MVO-convenant!
Geschreven door Joost   
maandag 25 februari 2008 01:00
Staatssecretaris Heemskerk heeft met goed doortimmerde nota geschreven over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Waar de voorganger van deze nota zich nog richtte op de overheid, stelt deze terecht het bedrijfsleven centraal. De eerste reactie van de Raad van Centrale Ondernemingsorganisaties (RCO) is veelbelovend: ‘Wij beschouwen de nota in het algemeen als een evenwichtig stuk, dat recht doet aan het onderwerp.' De RCO plaatst echter terecht ook enkele kanttekeningen.

Opmerkingen waar ik me bij kan aansluiten (afgezien van wat reserves ten aanzien van ‘regio' bij de eerste bullit) zijn:

  •  MVO moet vorm krijgen in het vrije maatschappelijke en marktverkeer. "Elk bedrijf zal daarbij de keuzes maken die aansluiten bij de eigen grootte en personeelsbestand, branche, regio en geschiedenis", aldus de RCO.
  • Te veel overheidsbemoeienis op dit gebied is ook om een andere reden ongewenst: het kan leiden tot nieuwe, onnodige administratieve lasten. Als er al nieuwe werkwijzen en criteria moeten worden opgesteld, is het van belang dat het bedrijfsleven daarbij nauw betrokken wordt.

Ik begin me echter wat ongemakkelijk te voelen bij de volgende constatering:
De kabinetsdoelstelling om mvo bij álle bedrijven in de kernprocessen te integreren, vinden de organisaties wat overtrokken. Voor veel ondernemingen is MVO al een 'gewoon' onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. De RCO vreest dat expliciete aandacht voor maatschappelijke onderwerpen dan eerder leidt tot verzelfstandiging en desintegratie.

Dit is volgens mij een curieuze. In mijn woorden komt dit erop neer dat je MVO niet bij alle bedrijven zou moeten willen invoeren, omdat veel bedrijven het al als een ‘gewoon' onderdeel van de bedrijfsvoering hebben ingevoerd.

Klaar
Is dit ‘een slip of the keyboard', laat de RCO zich hier bedoeld of onbedoeld in de kaarten kijken of lees ik dit verkeerd? Begrijp ik het goed als ik zeg: de bedrijven die MVO als ‘gewoon' beschouwen zijn ‘klaar', daar heeft de nota geen consequenties voor? In dat geval blijft over de categorie van bedrijven die het kennelijk niet ‘gewoon' vinden om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. En daar moeten we dus mee aan de slag!

Iedereen
Nog afgezien van de bedrijfseconomische noodzaak (in mijn oog hebben niet-mvo-bedrijven ook in bedrijfseconomisch opzicht geen toekomst!), zou toch iedereen, ook de RCO, de noodzaak van MVO bij alle bedrijven moeten onderschrijven?

Daarbij staat voor mij ook vast dat er sprake moet zijn van maatwerk, wat inhoudt dat invoering gedifferentieerd moet gebeuren naar grootte, personeelsbestand, branche en geschiedenis. En dat dit niet tot nieuwe wetgeving zou moeten leiden, staat voor mij ook vast.

Vrijheid, blijheid!
Wat mij bekruipt is toch een gevoel van ‘vrijheid, blijheid!'. Ik heb dan ook de stellige overtuiging MVO tussen wal en schip raakt, tenzij we bereid zijn het oude, vertrouwde en zich bewezen hebbende instrument van het convenant gaan inzetten. Een convenant dat een einde maakt aan vrijblijvendheid, zonder de bedreigende logge stugheid van een wettelijke regeling. MVO moet ‘de zichzelf opgelegde norm' worden voor alle bedrijven en branches, maar wel een norm die ruimte laat voor 'individuele invulling'.

Aan de slag dus met het MVO-convenant!


Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. is uitgever van MilieuFocus.

 
De mist in met duurzame energie
Geschreven door Joost   
maandag 04 februari 2008 01:00
Deze week wederom in het nieuws: de twijfels over de milieuvriendelijkheid van enkele vormen van biomassa. Van palmolie tot waterstof: over de diverse alternatieve ‘energiebronnen' hangt inmiddels een schier ondoordringbare mist die om mij volstrekt onduidelijke redenen nog steeds niet is verdreven. Ik pleit dan ook voor de introductie van ‘de ladder van Joost'. Of van wie dan ook!

Twee voorbeelden ter illustratie.

1. Palmolie
De nadelen die aan palmolie kleven worden al enige tijd breed uitgemeten. De duurzaamheidsgraad van de productie is in veel gevallen op zijn minst discutabel en ook de verbranding is niet bepaald schoon te noemen. Deze nadelen gelden in feite natuurlijk ook voor alle andere biobrandstoffen; eigenlijk is het enige voordeel ten opzichte van fossiele brandstoffen de mogelijke CO2-neutraliteit ervan (hoe belangrijk dat ook moge zijn!).

2. Waterstof
We moeten vasthouden aan het gegeven dat waterstof geen energiebron is. Behalve natuurlijk wanneer het mogelijk wordt om waterstof te winnen op een wijze die minder energie kost dan de verbranding van waterstof oplevert. Hooguit is waterstof een drager van energie, waar dan ook nog enkele akelige nadelen kleven (denk aan veiligheid en transport). Er zijn inmiddels wat wetenschappelijke succesjes rond waterstof te melden (zoals biogekatalyseerde elektrolyse), maar groot optimisme lijkt mij ten minste voorbarig.

Hiermee plaats ik slechts enkele kanttekeningen - en niets meer dan dat - bij onderwerpen die in de klimaathype veelvuldig en vaak volstrekt ongenuanceerd de media weten te bereiken. Steeds maar weer komt bij mij dan ook de vraag op: moet ik hier nou blij van worden?

Beleidsuitvoering
Hoe mooi de gemaakte vorderingen met biobrandstoffen ook zijn, in de meeste gevallen halen ze het toch niet bij de écht duurzame bronnen, zoals zon, wind, waterkracht en aardwarmte. Ik vraag me echter af of deze in milieukundig opzicht breed gedragen voorkeur ook voldoende tot uitdrukking komt bij de beleidsuitvoering.

En wat te denken van de voorkeur voor besparingsmaatregelen boven het aanboren van alternatieve bronnen? Gaat bijvoorbeeld het subsidiegeld wel naar de meest wenselijke klimaatmaatregelen?

Ladder van Joost
Zou het niet goed zijn als er naar analogie van de verwijderingsladder voor afvalstoffen (de ‘ladder van Lansink') een voorkeursvolgorde of duurzaamheidsschaal zou komen voor energiebronnen? Niet te star, maar wel richtinggevend? Noem deze de ‘energieladder' of desnoods de ‘ladder van Joost'; en laat zo'n voorkeursvolgorde leidend zijn bij de uitvoering van het energiebeleid. Waarbij uiteraard wel álle milieuaspecten worden meegenomen, en niet klimaatverandering alleen.

Waterstof zou hierin wat mij betreft nog helemaal niet voor moeten komen. En ik laat het graag aan de echte deskundigen over om een energiebron als kernenergie in te schalen.

Zie ik daar de mist al een beetje optrekken?


Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. is uitgever van MilieuFocus.

 
Door een roze bril (wensen voor 2008)
Geschreven door Joost   
maandag 31 december 2007 01:00
Per jaar produceert MilieuFocus zo'n 1600 nieuwsberichten. Voor 2008 wens ik u vooral de volgende koppen toe.

'Fiscale stimuleringsregeling voor milieuprofessionals'
Niemand tegen? Aangenomen!

'Ver-thema's maken comeback in milieubeleid'
Het integrale denken maakt een einde aan de mediahype die klimaatverandering heet!

'Milieuconvenant bedrijven en overheid: Nederland over 20 jaar 100% duurzaam'
De comeback van het milieuconvenant zal met evenveel applaus worden ontvangen als die van Guus Hiddink bij Oranje.

'Plannen varkensflats gecanceld'
Behalve de Boerenleenbank is niets of niemand gediend bij varkensflats. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

'Btw op groene producten gehalveerd, rest verdubbeld'
Dan zullen de plannen voor de nieuwe lcd-tv wel weer de ijskast in moeten...

'Einde aan ongewenst gesleep'
Het kriskras door Europa en over de wereld slepen van grondstoffen, producten en afvalstoffen is een van de grootste milieumisstanden van deze tijd.

'Bestaande terreinen gereanimeerd door ‘prachtwijkenaanpak''
Zou Ella Vogelaar dan Minister van Volkshuisvesting, Integratie, Ruimtelijke Ordening en Milieu worden? Ze had tenslotte wonen en wijken toch al in haar pakket?

'Betuwelijn gaat personen vervoeren'
Goed idee. En gaan de Duitsers dan voortaan per trein naar het Noordzeestrand?

'Einde aan fiscale bijtelling voor lease-auto's uit energieklasse A'
Rechtvaardig en toch effectief: kwalificaties die zelden hand in hand gaan.

'Subsidiepot duurzame energie wordt bodemloos'
Na de bodemloze put heeft Wouter Bos nu de bodemloze pot ontdekt.

'Wabo wordt geschrapt'
Steek de bespaarde energie maar in duurzame toepassingen!

Minister Cramer, ik reken op u!


Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. is uitgever van MilieuFocus.

 
Weg met de Wabo!
Geschreven door Joost   
maandag 19 november 2007 01:00
Komende week staat de plenaire behandeling van de Wabo in de Tweede Kamer gepland. Kan iemand die trein nog stoppen?

VROM heeft al haar hoop gevestigd op het Activiteitenbesluit en de Wabo. Deze nieuwe instrumenten gaan de administratieve druk voor het bedrijfsleven drastisch verlagen, verwacht VROM. De VNG heeft haar bezwaren ingeslikt en spreekt zich inmiddels tezamen met het IPO uit voor de Wabo.

Het Activiteitenbesluit treedt per 1 januari 2007 in werking en in de totstandkoming van de Wabo is weer een stap gezet: de weg is vrij voor plenaire behandeling in de Tweede Kamer, gepland voor komende week. Ik heb niet de illusie dat mijn mening er werkelijk iets toe doet, maar het moet me toch van het hart: stop ermee!

Hoop
Tot voor kort had het hele milieuland zijn hoop gevestigd op de Wabo. De één-loketgedachte zou haar climax moeten gaan vinden in een prachtige nieuwe wet: de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Deze zou een einde gaan maken aan alle overmatige bureaucratie in vergunningenland.

Leren van de geschiedenis is er echter kennelijk niet bij. Voor ieder probleem een nieuwe wet is niet de oplossing, zo is bij herhaling gebleken. Ondanks alle goede bedoelingen leidt zo'n nieuwe wet in de meeste gevallen zeker niet tot minder, maar veeleer tot méér bureaucratie (‘administratieve lasten', zo u wilt).

VNG
Ik besluit een half jaar terug te gaan in de tijd en denk steun te vinden bij de VNG. Op 27 maart jongstleden stuurde de VNG een brief naar de minister van VROM Het onderwerp: ‘knelpunten en twijfels ten aanzien van de Wabo'.

In het kort kwam het betoog van de VNG erop neer dat zij de doelen van het Wabo-project onderschreef, een deel van de middelen doelmatig achtte (de één-loketgedachte, bundeling van beslis- en beroepsmomenten, en gecoördineerde besluitvorming), maar het juridische instrument ‘Wabo' niet (meer) zag zitten.

Dat was niet mis te verstaan, lijkt me. Ik kan me bovendien niet aan de indruk onttrekken dat de argumenten van de VNG ondanks de doorgevoerde wijzigingen nog gewoon overeind staan (althans voor een groot deel).

Doelen en middelen
Om nog maar even aan te haken bij het VNG: zij onderschreef dus de doelen, maar zag het Wabo-middel niet meer zitten. De vraag die zich automatisch opdringt: waar is het misgegaan? Het antwoord is voor de hand liggend: het gaat mis wanneer doelen en middelen van een project worden omgewisseld.

Waar het in dit project eigenlijk om gaat (of zou moeten gaan) is samen te vatten in drie woorden: ‘makkelijker, sneller en beter'. Dat zijn de doelen, terwijl begrippen als ‘integraler' en ‘digitaler' middelen beschrijven, die niet tot doel zouden moeten worden verheven. Het integreren en digitaliseren kan wel degelijk voordelen hebben, maar de nadelen zijn vaak niet van de lucht. Het idee van het ene loket voor alle vergunningen staat voor mij niet ter discussie; de misvatting is echter dat één loket leidt (of moet leiden) tot een nieuwe wet en een nieuwe vergunning.

Stop deze trein
Dus vergeet de Wabo, vergeet de Omgevingsvergunning en stop deze trein nu het nog kan. Gebruik het bestaande instrumentarium, maar blijf wel nadenken over mogelijkheden om dit continu te verbeteren; blijf er dus vooral aan schaven. Gebruik daarbij vooral alle beschikbare digitale middelen en zorg voor dat ene loket. De Wabo heb je daarbij niet als excuus nodig.

Ga uit van de ervaring van het werkveld, en zoek alsjeblieft niet de oplossing in een juridische benadering. Wetgeving is een middel, niet het doel. Een nieuwe wet geeft nieuwe problemen. Doel is het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving; daarop moet het gehele werkveld zich richten.

Moed en verantwoordelijkheid
Dit geldt niet alleen voor de beleidsambtenaren, de juristen en de vergunningverleners die zich bezighouden met het formuleren of uitvoeren van steeds weer nieuw beleid of nieuwe wetgeving, maar ook en vooral de ondernemers en de techneuten bij de bedrijven die de problemen moeten aanpakken. Dus overheid, toon bestuurlijke en ambtelijke moed. Stop de Wabo!


Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. is uitgever van MilieuFocus.

 
Borrelpraat als belangenbehartiging (Milieudefensie en VNO-NCW)
Geschreven door Joost   
maandag 12 november 2007 01:00
‘Streep door verbreding A4 Leiden - Amsterdam' kopte MilieuFocus onlangs. Het bericht leert dat Milieudefensie de uitspraak van de Raad van State ziet als een belangrijke erkenning van haar standpunt dat wegenaanleg en wegverbreding niet meer van deze tijd zijn. Bernard Wientjes, voorzitter van ondernemingsorganisatie VNO-NCW, stelt op zijn beurt dat Milieudefensie in Nederland te veel macht heeft. Ik kan niet anders dan concluderen dat zowel Milieudefensie als de ondernemersvoorzitter zich hiermee verlaagt tot borrelpraat van het zuiverste water.

Laten we beginnen bij het begin, de uitspraak van de Raad van State: strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel! Dan hebben we het dus niet over onzorgvuldigheid van Milieudefensie, maar van Rijkswaterstaat.

Overwinningsroes
Het gegeven dat het besluit niet wordt vernietigd wegens ‘strijdigheid met de wet', maar wegens ‘strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel' maakt de conclusie van Milieudefensie tot een voorbarige. Milieudefensie schiet in haar overwinningsroes door naar een conclusie die ik niet kan delen, althans niet op dit moment. Los van het feit dat Rijkswaterstaat een zekere knulligheid niet ontzegd kan worden, moet eerst nog maar eens blijken of de blokkade op het project ook in tweede instantie gehandhaafd blijft; Rijkswaterstaat zal een volgende keer meer op haar hoede zijn!

We zullen dus rustig moeten afwachten met welke argumenten Rijkswaterstaat gaat komen en hoe de Raad van State daarop gaat reageren. Kortom: Milieudefensie loopt vooruit op de feiten!

Motivering
Dat het steeds moeilijker zal worden om een besluit als dit deugdelijk gemotiveerd te krijgen staat voor mij vast; jurisprudentie, maar ook nieuwe wetgeving en de toepassing ervan dwingt tot steeds verdergaande motivering van besluiten. Overigens is dit niet nieuw, maar een tendens die zich al tientallen jaren voordoet.

Niet alleen bij de aanleg van wegen maar ook bij andere initiatieven (denk bijvoorbeeld aan de aanvraag van een vergunning voor een bedrijfsmatige activiteit) vragen wetgeving en procedures om steeds meer en steeds gedetailleerdere onderbouwingen van zowel aanvragen als besluiten. Dit maakt dat ik niet positief gestemd ben over de toekomstige uitvoerbaarheid van het Besluit luchtkwaliteit 2005, waarbij ik echter moet opmerken dat deze zorg feitelijk het gehele milieurecht betreft.

Bezondigen
En dan nu de uitspraak van Wientjes over de veronderstelde macht van Milieudefensie. Ik vind echt dat een voorzitter van een dergelijke maatschappelijke organisatie zich hier niet aan moet bezondigen. Milieudefensie doet wat van haar verwacht mag worden: ze stelt de gammele plannenmakerij en een zo mogelijk nog gammelere besluitvorming van de overheid en haar diensten aan de kaak. Niets meer en niets minder.

Bij herhaling, en ook weer in dit geval, bewijst Milieudefensie haar bestaansrecht. Dat deze gelegitimeerde positie wel eens als ongemakkelijk lastig wordt ervaren staat buiten kijf, maar uitspraken als ‘Het kan niet zo zijn dat milieuclubs, gebruikmakend van de mogelijkheden die de democratie hen biedt, dit land verlammen' doen geen recht aan het belang dat deze en andere behartigers van het milieubelang hebben gehad en - als we de Raad van State mogen geloven - nog steeds blijken te hebben.

Stemmingmakerij
In plaats van zich af te zetten tegen Milieudefensie en zich te uiten in termen die het begrip stemmingmakerij dicht benaderen zou Wientjes zich oprecht moeten gaan inzetten voor de kwaliteit van wet- en regelgeving en de uitvoering daarvan. Vanaf dat moment zal VNO-NCW mij, en naar ik aanneem zelfs Milieudefensie, aan haar zijde vinden.


Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. is uitgever van MilieuFocus.

 
<< Start < 61 62 64 Volgende > Einde >>

Pagina 64 van 64

Oude columns
Bodemvreemd, niet wereldvreemd
Joost
De fik erin
Joost
Ga je mond spoelen
Joost
Dun door de broek lopen
Joost
Om giftig van te worden
Joost
Milieu-racisme gaat mij dus ook aan
Joost
Pure verspilling is mooi
Joost
Zwartgeblakerde schapen
Joost
Scooter in de huiskamer
Joost
Laffe vegetariër
Joost
De milieuzone als moderne stadsmuur
Joost
Vertragingstactiek
Joost
Sleepnetwet voor spookvistuig
Joost
Durfdetaillisten
Joost
Aanschaffen en meteen vernietigen
Joost
Groene stroom en blauwe regen
Joost
Participatie is niet nodig
Joost
Erwtensoep zonder worst
Joost
Tovenaars en profeten
Joost
Arbeidsomstandigheden en milieu
Joost
Conservatieve destructie
Joost
Een groot goed
Joost
CO2 is afval
Joost
Milieu-onverschillig en klimaatneutraal
Joost
Beerput Nederland in de klas
Joost
De mens als brandstof
Joost
Netwerken met de natuur
Joost
Ongestoord seksen
Joost
Waarom toch zo somber?
Joost
Een smeuïge bodem voor nieuwe politiek
Joost
Innovatie en vernieuwing
Joost
Minister van milieu
Joost
Een pelletje meer of minder
Joost
Alle plastic plakplastic
Joost
Wees voorzichtig met afvinken
Joost
Zorgeloos bouwen
Joost
Schuilen voor preutsheid
Joost
Rechtse tranen houden zeehond nat
Joost
Ramptoerist
Joost
Rechtvaardigheidskatalysator
Joost
De varkenshouderij is geen augiasstal
Joost
Welkom in de eeuw van de batterij
Joost
Waar van onwaar scheiden
Joost
Wat er na de NAM komt
Joost
Auw! De pijn van het doen
Joost
Meer Galliërs op de markt
Joost
Schokkend oud nieuws
Joost
Aardgasvrij koken
Joost
De jacht beter dan de vangst
Joost
Oorlog als oplossing?
Joost
Kilometerminderen
Joost
Brief aan de mensheid
Joost
Pimp uw park met een tijger
Joost
Een intellectuele survivalkit
Joost
Wekelijks een dozijn kroketten
Joost
Leven van afval dankzij EU
Joost
Vervroegde groene lente
Joost
De politiek heeft toekomst
Joost
Groenhemden aller landen, verenigt u!
Joost
Een verwend ettertje met weinig omhanden
Joost
Wat de dieren ons vertellen
Joost
Geen euforische cowboys voor ons
Joost
De inhoud van een stofzuigerzak
Joost
‘Beter dan biologisch’
Joost
Eerst Duitsland en dan wij
Joost
Herrie, de stille sloper
Joost
Prijsvechters
Joost
Verpot uw geest
Joost
Afvalparadox
Joost
Kilometerknallers
Joost
Een buitenlichamelijke ervaring
Joost
Duurzaamheid is stug doorfietsen
Joost
De factchecker als virusscanner
Joost
Inspirerend springtij
Joost
Water als wijn drinken
Joost
CETA maakt de kop gek
Joost
Landbouwcrisis blijkt trend
Joost
Rubber van biologische teelt
Joost
Bloedluxe
Joost
Een cultuuroorlog bedreigt de bij
Joost
Ongewenste organismen
Joost
De aarde in de beklaagdenbank
Joost
TTIPje tarten
Joost
Rekenen met asbest
Joost
Meer vee, minder ammoniakuitstoot?
Joost
Het belang van politieke ongelijkheid
Joost
Rechts verlakt het volk
Joost
Blaathaag
Joost
Kennis dus
Joost
Een smartwatch voor veilig werken
Joost
Het QWERTY-effect van salderen
Joost
Het milieu is gesetteld
Joost
Meanderen
Joost
Het is lekker slapen op een waterbed
Joost
Duurzame vrijheid
Joost
Lekker stoken
Joost
Pieken en dalen
Joost
Begrijpelijk, maar statistisch nonsens
Joost
Een gezond investeringsklimaat
Joost
Kom mee naar buiten allemaal
Joost
Amor Mundi OK, maar hoe?
Joost
Oekraïense milieuorganisaties gebaat bij een “ja”
Joost
Gissen naar duurzaamheid vissen
Joost
Plasticsoepontkenners
Joost
De moed van een milieucolumnist
Joost
Accu’s in de groenbak
Joost
Alle politiek milieupolitiek
Joost
Obama’s klimaatplan of plan B
Joost
Een fusie van vrije radicalen
Joost
Een banvloek op hormoonverstoorders
Joost
Theater aan de kust
Joost
Wie de bal kaatst ...
Joost
Mais onder invloed
Joost
To split or not to split
Joost
Gouden bergen afval
Joost
De waarheid achter klimaatverandering
Joost
Sinterklaastip: geef de politiek een ideaal
Joost
Tegen Verzuiling 2.0
Joost
Klimaattop mist fundament
Joost
Heel weinig heel lang
Joost
‘I love fossil fuels’
Joost
Kill all cowboys
Joost
De wereld als aanrecht
Joost
Paalzitten met natuurfanaten
Joost
Boer-zoekt-vrouwnatuur
Joost
De week van het absurde
Joost
Herfstkleuren
Joost
Geestdriftig pionieren
Joost
De wave voor een nieuwe dienst
Joost
Duurzame onafhankelijkheid
Joost
Vakantiewoede
Joost
De handdoek in de ring
Joost
Festivalitis zegt de knorrepot
Joost
Een reservaat voor jagers
Joost
Varkens en energie van eigen bodem
Joost
Het voordeel van Monsanto

Joost
De intellectuele levendigheid van Minnesma
Joost
Achterdocht is goed, reuring is beter
Joost
Komkommertijd is een utopie
Joost
Mens, durf conservatief te zijn!
Joost
Overheid, trek die knip!
Joost
Zwexit of exit zwarte walm
Joost
Handel tot de dood ons scheidt
Joost
Aandacht voor asbest niet relevant
Joost
Broedparasiet of toch maar niet
Joost
Niets zo veranderlijk als het klimaat
Joost
A penny for a kiss

Joost
Stoken zonder gas
Joost
Weing afval? Dat komt u duur te staan
Joost
Heropen de mijnen en slaap zacht
Joost
Bedankt, Groningen!
Joost
Goed leiderschap vereist oogkleppen
Joost
Keukentafelgesprek met verbale radicalen

Joost
Anders denken dankzij dieren
Joost
Voedingsbodem voor wereldkeuken
Joost
Kerstgedachte: de wapens van Marianne Thieme
Joost
Het meest urgente milieuprobleem
Joost
Energie op de bon
Joost
Taakstraf voor milieudelinquenten
Joost
TTIP: meer handel en toch nog zuivere lucht
Joost
Van e-nose naar geurtherapie
Joost
De vruchtbare aarde van een treinrit
Joost
Een make-over met DDT
Joost
Zaad: software of open source?
Joost
Een toupet van varkenshaar
Joost
De grote schoonmaak als verdienmodel
Joost
Bloeddorst of eco-management?
Joost
Doe het lekker zelf
Joost
Marketing laatste troef voor vergroening
Joost
Maakt Merkel werkelijk verschil?
Joost
Klimaatdemonen
Joost
Haastige spoed is zelden goed
Joost
Vieze praatjes voor een schone planeet
Joost
Als klessebessen kissebissen wordt
Joost
Al dat gezanik over leiderschap
Joost
Uitleg: we ontpolderen voor onze veiligheid
Joost
Major Tom zoekt contact
Joost
Hoop voor maniakken van de voortplanting
Joost
De gekte van de consument
Joost
Productief schisma tussen pleitbezorgers duurzaamheid
Joost
Een Landbouwwende: wie durft?
Joost
Mijn druiven voor een betere wereld
Joost
Deel je leven met hondstrouwe gadgets
Joost
Binnenste buiten
Joost
Duurzame journalistiek
Joost
Restverontreiniging eindelijk vrij
Joost
Oppotten als oplossing voor schaarste
Joost
De adem van Hades
Joost
Een kwestie van winnen
Joost
Biologica: durf dom te zijn
Joost
Natuurliefhebber
Joost
Toonzetting
Joost
Biedt zich aan: persoonlijke duurzaamheidscoach
Joost
Out of the box handelen
Joost
Zwarte rook achter groene gezichten
Joost
De aarde is geen bol
Joost
Meer ecologie in economie
Joost
Genoeg is genoeg
Joost
De robotificatie van het milieubedrijf
Joost
Realisten en illusionisten
Joost
Geestverruimend asbest 
Joost
Bloeden
Joost
Hoe schoon ons gedrag
Joost
Onbewuste landbouw
Joost
Links begint, rechts wint
Joost
Het ministerie van DOGMA
Joost
Vertederd de wereld verbeteren
Joost
Acteurs op het wereldtoneel
Joost
De kleine groene vijand
Joost
Groenste Partij
Joost
Zomerfeesten
Joost
Sanering van het geweten
Joost
Over liefde en andere feiten
Joost
Jampotglazen
Joost
Rampen en crises zijn onnodig!

Peter van Doesem, Denios
Duurzame voeding bestaat niet!
Joost 
Lammetjesdag in milieuland
Joost
Wij willen ijsvrij!
Joost
Milieu is emotie
Joost
Gezond wantrouwen
Joost
Milieunieuws voor dovemansoren
Joost
Over groene robots en debaterende clowns
Joost
Veen brandt niet meer
Joost
Een alternatief kerstdiner
Joost
Boeren in een kooitje: aaibare duurzaamheid
Joost
Maatschappelijk Verantwoord Hockeyen
Joost
Occupy Unilever

Joost
Welkom in de ecokerk
Joost
Milieubeweging opnieuw in kinderschoenen
Joost
Een stad waar fietsen voor het grijpen staan
Joost
Milieugoeroe blijkt artiest
Joost
De rust van verklaringsmodellen
Joost
Milieuvakantie
Joost
PPP: Ping Ping Profit
Joost
Pleidooi voor de vroeggeboorte van het ware gezicht

Joost
Economische groei als fetisj van een hozende regering

Joost
Zonder Goliath geen David

Joost
Gifzooi
Joost
Risico is kans maal effect

Joost
Wie bewaakt de waakhond?
Joost
Evel Knievel en de angst voor leegte
Joost
Bij winst het verlies nemen

Joost
Lachen met regels
Joost
Zij die de zon willen, groeten u
Joost
Vermageren met Melanie Schult van Haegen-Maas Geesteranus
Joost
Access for all

Edwin Timmers
Doe eens iets geks (2)

Joost
Geen gevaar voor de volksgezondheid!
Joost
Ik wil duidelijkheid, geen windhandel!
Joost
Kabinet is met 130 km/uur blik op de weg kwijt
Mr. M.C. Kroon
Rutte 1: de zichzelf schrijvende column
Joost
Pareto likt zijn vingers af bij Rutte
Joost
Rutte 1: animal cops en dooie mussen
Joost
Nederland kan zonder milieubeleid!
Joost
De factor 'tijd' en een ongelooflijk slecht milieuboek
Joost
Geen nieuws voor de Prius-rijder (pleidooi voor een betrouwbare overheid)
Joost
De Partij voor de Toekomst en MSD/Organon
Joost
De duurzaamheidsles van Ajax
Joost
Beste politici, de toekomst wacht
Jos van der Schot
Hoe duurzaam zijn de Tweede Kamerverkiezingen?
Ton Ceelie
Lood om oud ijzer?
Martin Kroon
De duurzaamheid van verduurzaamd hout
Edwin Timmers
Vergroening
Wietske ter Veld
Tijd voor de politiek om wetenschap serieuzer te nemen
Bart Verheggen
Maar opa, milieupolitiek ís realpolitik!
Edwin Timmers
Ik start de Partij voor de Toekomst
Joost
Balkenende 4 en pijnboompitten
Joost
Maria van der Hoeven: de kip of de kat?
Joost
Opleuken leidt tot afzeiken
Joost
Cramer weg, niks aan de hand
Joost
Bent u voor of tegen het klimaat?
Joost
De catwalk van Camiel Eurlings en Doutzen Kroes
Joost
Ideetje voor Eurlings
Joost
Lachen met Charlie Aptroot
Joost
Kopenhagen: laten we niet overdrijven
Joost
Een eerlijke bank!
Joost
Het lijkt wel crisis!(2)
Joost
Mini-pleidooi tegen nieuwe kerncentrales
Joost
Het lijkt wel crisis
Joost
Noise for boys
Martin Kroon
Afzakkende broeken, boerenverstand en de Grondwet
Joost
Over het christendom en fossiele brandstoffen
Joost
Scheurlings
Martin Kroon
Wie heeft er gelijk over klimaatverandering?
Bart Verheggen (ECN)
In de rij
Team ECO-job
Omgevingsvergunning: politieke moed gevraagd!
Kees de Graauw (MILON bv)
Slim geldgebruik
Herman Jan Wijnants (VVM)
Nieuw ministerieel elan ('Ga zo door!')
Joost
MVO, de crisis en mijn ego
Joost
Hoezo voorbarig? (Hartekreet aan de minister)
Joost
Machtsspelletjes en leermomenten (over Haags gekonkel)
Joost
Aan de Commissie Verantwoording Jaren '80
Jaap Jelle Feenstra (voorzitter VVM)
Gesubsidieerd actievoeren: kan dat?
Joost
Duyvendak: gerechtigheid of hypocrisie
Joost
Kan milieubeleid de kool en de geit blijven sparen?
Joost
Niet oude auto's, maar rijgedrag en doorstroming aanpakken
Martin Kroon
Idealisme, realisme, pragmatisme en... ‘struisvogelisme'
Jos Dingemans
Jerrycans in Zandvoort
Bart Arentz
‘Klimaatsceptici': ver verwijderd van de werkelijkheid
Bart Verheggen (ECN)
Nederland is niet meer te handhaven
Robert van Heeswijk (Milon)
Generatiekloof biobrandstoffen niet zo groot
Jan Ros (Planbureau voor de Leefbaarheid)
Biobrandstoffen: hebben we de luxe van een keuze?
Jan Willem Erisman (ECN)
Biomassa: droom of drama?
Jaap Jelle Feenstra (voorzitter VVM)
Duurzame ambities: vloek of zegen?
Stefan van Tongeren (HAS KennisTransfer)
Doe eens iets geks! (de benadering van het vak)
Joost
Diesel goed voor CO2: milieumythe nr. 1
Martin Kroon
Milieubeleid hoort proportioneel te zijn
Onno Hoes (gedeputeerde Noord-Brabant)
Geen Raad van State
Robert van Heeswijk (Milon)
De afvalstof als kameleon
Boukje Jongedijk-Eijsink (namens Kluwer)
Milieu: speelbal van de politiek
Team ECO-job
Wie neemt het voortouw? Wie dient zich aan?
Rachel Heijne, directeur VVN
De Omgevingsvergunning: wie krijgt de gebakken peren?
Joost
De macht en onmacht van Milieudefensie
Joost
Aan de slag met het MVO-convenant!
Joost
De mist in met duurzame energie
Joost
Door een roze bril (wensen voor 2008)
Joost
Weg met de Wabo!
Joost
Borrelpraat als belangenbehartiging (Milieudefensie en VNO-NCW)
Joost

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals