Joost quote...

...Pieter Boot is Hoofd sector Klimaat, Lucht en Energie bij het Planbureau voor de Leefomgeving: 'Eerste stappen zijn makkelijker dan volhardend doorgaan op ingeslagen weg’. 

Home Factsheets (509) B Bodemverontreiniging

Bodemverontreiniging
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 18:24

Bodemverontreiniging is de gewijzigde samenstelling of hoedanigheid van de natuurlijke staat van de bodem als gevolg van menselijk handelen. De bodem kan hierdoor minder geschikt zijn voor bepaalde functies.

Relevantie
Bodemverontreiniging komt op veel plaatsen en in talrijke vormen voor en kan een verhoogd risico opleveren door verstoring van kringlopen in het ecologische systeem.

Uitwerking
Bodemverontreiniging kan door een groot aantal stoffen en op verschillende wijzen veroorzaakt worden. Verontreinigingen kunnen voorkomen als:

 • Vaste deeltjes
 • Vloeistoffen
 • Ionen of moleculen
 • In water oplosbare stoffen

Verontreinigingen worden in zeven hoofdgroepen onderverdeeld:

 • Zware metalen, zoals cadmium, koper, lood
 • Anorganische verbindingen, zoals fosfaten, nitraten, ammoniak
 • Monocyclische aromaten, zoals benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xyleen (BTEX)
 • Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)
 • Gehalogeneerde (gechloreerde) koolwaterstoffen, zoals chloorbenzeen, chloorfenol
 • Bestrijdingsmiddelen, zoals hexachloorbenzaan, dichloordifenyltrichloorethaan (DDT))
 • Overige verontreinigingen, vooral alifatische verbindingen

Er bestaat een groot aantal technieken om verontreinigde bodems te saneren. Grofweg kan onderscheid worden gemaakt tussen:

 • Reiniging in situ (zonder afgraven)
 • Reiniging ex situ (door selectief afgraven)

Het Nederlandse overheidsbeleid ten aanzien van bodembescherming en -sanering is grotendeels vastgelegd in de Wet bodembescherming (Wbb). De Wbb richt zich voornamelijk op het voorkomen van vervuiling van de bodem. Daarnaast kent deze wet ook een saneringsregeling.

Naast de Wet bodembescherming bestaat in de Nederlandse wetgeving ten aanzien van bodembescherming en -sanering nog een groot aantal andere besluiten, afgeleide regelingen en richtlijnen. De meststoffenwet bijvoorbeeld bevat regels ter bescherming van de bodem als gevolg van het gebruik van dierlijke meststoffen met als doel bodemverontreiniging door meststoffen te voorkomen.


Gerelateerde factsheets
Bodem
Bodembeschermende voorzieningen
Wet bodembescherming (Wbb)

L
inks
Compendium Leefomgeving
Meststoffenwet
Wet bodembescherming

Laatst aangepast op maandag 30 juni 2014 10:13
 

Video van de week

Video van de week

1008827

Smeltend Zwitserleven

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 273 gasten online

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals