Home

Deregulering
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 18:52

Deregulering is het vereenvoudigen, verbeteren en verminderen van overheidsregels met als doel een reductie van de administratieve druk voor zowel de ondernemer als de burger. Bij deregulering geldt tevens dat de wetgeving sterker dan voorheen uitgaat van eigen verantwoordelijkheden.

Relevantie
Het uitgangspunt bij deregulering op milieugebied is een hogere efficiëntie van de uitvoering van wet- en regelgeving met een gelijke bescherming van het milieu.

Uitwerking
Uit een kabinetsstandpunt van 10 juli 1995 blijkt dat een hogere efficiëntie van de milieuwet- en regelgeving kan worden bereikt door meer bedrijven onder algemene regels (Algemene Maatregelen van Bestuur, AMvB's ex. artikel 8.40 Wet milieubeheer) te brengen. Op die manier wordt beter afgestemd op de mate en de soort van milieubelasting die door middel van standaardregels en -voorschriften geregeld kunnen worden.

In de periode 1998-2001 heeft de overheid het project Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW) uitgevoerd.

Het doel van het MDW-project is:

  • Vergroten van de marktwerking op de wet- en regelgeving (meer eigen verantwoordelijkheid)
  • Verminderen van de onnodige administratieve lasten door wet- en regelgeving te reduceren tot het meest noodzakelijke (deregulering)
  • Verbeteren van de wetgevingskwaliteit

Bijkomende aspecten bij deregulering zijn:

  • Verschuiving van middelvoorschriften naar doelvoorschriften, waardoor de ondernemer bijvoorbeeld zelf oplossingen en voorzieningen kan kiezen
  • Verschuiving naar meer algemene voorschriften, met de zorgplicht als vangnet

Voor veel bedrijven is intussen de vergunningplicht vervangen door een stelsel van algemene regels. Uiteindelijk zal circa 25% van de bedrijven vergunningplichtig blijven en zal 75% onder de werkingssfeer van een AMvB vallen.

Om dit te bewerkstelligen is niet alleen de werkingssfeer van diverse AMvB's ‘opgerekt', maar bestaan er tevens diverse mogelijkheden om verschillende bedrijven onder de werkingssfeer van één bepaalde AMvB te plaatsen.

Door het MDW-project hebben zowel het bevoegd gezag als het bedrijfsleven op verschillende fronten meer zeggenschap gekregen in de uitvoering van de AMvB's.


Gerelateerde factsheets

Activiteitenbesluit
Herijking
Milieuwetgeving
Waterwet
Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo)

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals