Home

Externe veiligheid
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 19:09

Onder externe veiligheid verstaan we het in de Nederlandse wetgeving vastgelegde systeem van risicobeheersing waarin onder meer toelaatbare normen voor risico's zijn vastgesteld.

Relevantie
Voor risicovolle industriële activiteiten en transporten zijn veiligheidsnormen vastgelegd. Daarnaast is beleid opgesteld voor de grenzen aan de ruimtelijke groei als het gaat om externe veiligheid.

Uitwerking
Bij bedrijven die door handelingen met gevaarlijke stoffen een intrinsiek gevaarlijke procesvoering hebben, bestaat het risico van een ernstig ongeval met gevolgen voor de omgeving. Soms blijft een calamiteit beperkt tot materiële schade, maar er kunnen ongelukken plaatsvinden waarbij zich gevolgen voordoen voor werknemers, omwonenden en milieu.

De belangrijkste besluiten die veiligheidsnormen bevatten voor risicovolle inrichtingen zijn:

 • Besluit risico's zware ongevallen 1999 (Brzo 1999)
 • Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI)

Op 19 juli 1999 is het Brzo 1999 in werking getreden als uitvloeisel van de Seveso II-richtlijn van de Europese Unie. Het Brzo 1999 vervangt het eerdere Brzo.

Vanuit de zorgplicht beoogt het Brzo 1999 de ongevallen die veroorzaakt worden door bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken of gevaarlijke stoffen in opslag hebben te voorkomen en de gevolgen van een eventueel ongeval te beperken.

Deze bedrijven moeten een veiligheidsbeleid en een veiligheidsbeheerssysteem opstellen.

Daarnaast moeten de ‘zwaardere' bedrijven (afhankelijk van de hoeveelheid en soort gevaarlijke stoffen) ook een veiligheidsrapport (VR) opstellen en indienen bij de verschillende instanties van bevoegd gezag.

Het BEVI is op 27 oktober 2004 in werking getreden. Het legt veiligheidsnormen op aan risicovolle bedrijven.

Voorbeelden van dit type bedrijven zijn:

 • LPG-tankstations
 • Ammoniakkoelinstallaties
 • Chemische fabrieken
 • Spoorwegemplacementen waar goederentreinen met gevaarlijke stoffen rangeren

Het BEVI kent veiligheidsnormen voor risicovolle bedrijven ten opzichte van:

 • Kwetsbare objecten, zoals woningen en scholen
 • Beperkt kwetsbare objecten, zoals winkels en bedrijfsgebouwen

Voor zover de risico's voor de omgeving worden veroorzaakt door inrichtingen, vindt de uitvoering van het besluit vindt plaats middels:

 • Vergunningverlening (Wm)
 • Ruimtelijke planvorming (Wro)

Behalve de bovenstaande besluiten kent de Nederlandse wetgeving ten aanzien van externe veiligheid nog andere besluiten, afgeleide regelingen en richtlijnen (CPR- en PGS-richtlijnen), zoals:

 • Besluit LPG-tankstations milieubeheer
 • Vuurwerkbesluit
 • Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi)
 • PGS-15, opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Gerelateerde factsheets
Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI)
Besluit risico's zware ongevallen (Brzo 1999)
Groepsrisico (GR)
Kwantitatieve risicoanalyse (QRA)
Mogelijk onbeheersbare risico's
Plaatsgebonden risico (PR)
Publicatiereeks gevaarlijke stoffen (PGS)
Veiligheidsrapport (VR)

Links
Milieuloket
Rijksoverheid
Infomil

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals