Home Factsheets (509) Ecologie Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn
Geschreven door Joost   
woensdag 19 november 2008 09:32

(Richtlijn 2009/147/EG inzake het behoud van de vogelstand)

De Vogelrichtlijn heeft de bescherming, het beheer en de regulering tot doel van alle op het grondgebied van de Europese Unie in het wild levende vogels en hun leefgebieden.

Relevantie
Deze EG-richtlijn inzake het behoud van de vogelstand beoogt de instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied.

Uitwerking
De Vogelrichtlijn is in 1979 door de Raad van de Europese Gemeenschappen vastgesteld en op 6 april 1981 in werking getreden. In deze richtlijn worden algemene regels gesteld voor de bescherming van vogels. In 2009 heeft een integrale actualisatie van de richtlijn plaatsgevonden.

De lidstaten van de EU zijn verantwoordelijk voor het in stand houden van de vogelsoorten en van hun leefmilieu; dit geldt vooral de trekvogels. Daarom zijn de lidstaten verplicht alle nodige maatregelen te nemen om te zorgen dat de bedoelde vogelsoorten een leefgebied hebben dat voldoende gevarieerd is en voldoende groot. Deze gebieden dienen ze ook te beschermen, in stand te houden of te herstellen.

In Nederland stelt het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie lijsten vast van beschermde, met uitroeiing bedreigde of gevaar lopende planten- of diersoorten. Deze lijsten worden vaak samengesteld uit de zogenaamde Rode Lijsten die door Particuliere Gegevensleverende Organisaties (PGO's) worden samengesteld.

De aanwezigheid van Rode-Lijst-soorten in een bepaald gebied kan ruimtelijke consequenties hebben voor streekplannen en bestemmingsplannen. Deze gebieden worden pas beschermd nadat ze zijn aangewezen door de lidstaten zelf. Voor deze gebieden worden vervolgens Speciale Beschermingszones ingesteld die deel gaan uitmaken van het Coherent ecologisch netwerk Natura 2000 zoals dat is neergelegd in de Habitatrichtlijn.

In Nederland zijn op grond van de Vogelrichtlijn enkele gebieden aangewezen als speciale beschermingszone, zoals:

  • De Waddenzee
  • De Deltawateren
  • Het IJsselmeer
  • Het IJmeer
  • De Oostvaardersplassen

Gerelateerde factsheets
Habitatrichtlijn
Natuurbeschermingswet

Links
Europa.eu
Natuurbeheer

Laatst aangepast op zondag 28 december 2008 13:59
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 208 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals