Home Factsheets (509) Geluid Milieuzonering

Milieuzonering
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 21:18

Milieuzonering is de in een bestemmingsplan aangegeven noodzakelijke ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende en milieugevoelige functies, dit ter bescherming of vergroting van de leefkwaliteit.

Relevantie
Als gevolg van een toegekende bestemming moet rond een industrieterrein of rond een inrichting een zone worden vastgesteld waarbuiten de hinder of de risico's van die bestemming een bepaalde waarde niet overschrijden.

Uitwerking
Milieuzonering wordt met name toegepast in het kader van:

 • Geluidshinder
 • Geurhinder
 • Risico's
 • Luchtkwaliteit

Op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) zijn gemeentes verplicht om bestemmingsplannen vast te stellen.

Vaak zijn in een bestemmingsplan voorschriften opgenomen voor het gebruik van grond en bebouwing. Een bestemmingsplan is daarmee bepalend voor de vraag of in een bepaald gebied een bouwvergunning kan worden verleend voor nog te bouwen woningen of industrie. Als uitvloeisel van een bestemmingsplan kan grond worden bestemd voor bijvoorbeeld bepaalde industriële activiteiten die in belangrijke mate hinder of risico's met zich meebrengen.

Als een gemeente milieuzones in het bestemmingsplan heeft opgenomen, ligt vast waar een bedrijf zich kan vestigen.

Een gemeente mag afwijken van de geldende milieuzonering, maar dit dient goed onderbouwd en gemotiveerd in het bestemmingsplan te gebeuren.

Vaak ontstaan bij de uitvoering van milieuwet- en regelgeving problemen op en rond bedrijventerreinen. De toepassing van regelgeving op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening brengt dikwijls tegengestelde belangen naar voren. Dit speelt ook bij bedrijfsvestigingen in of nabij woonwijken en in gemengde gebieden. In veel gevallen blijkt milieuzonering het knelpunt te zijn.

Knelpunten kunnen zichtbaar worden bij:

 • Vaststelling van een bestemmingsplan
 • Herziening van een bestemmingsplan
 • Revitalisering van een bedrijventerrein
 • Vestiging van een risicovol of hinder veroorzakend bedrijf
 • Wijziging van de activiteiten van een risicovol of hinder veroorzakend bedrijf

Gerelateerde factsheets
Bron
Geluidscontour
Geluidzone
Wet geluidhinder
Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Literatuur
Bedrijven en milieuzonering; Den Haag: Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)/SDU, 2009

Laatst aangepast op maandag 22 december 2008 18:39
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 202 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals