Home

IPPC-richtlijn
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 19:49

(Europese Richtlijn 96/61/EG Integrated Pollution Prevention and Control)

De IPPC-richtlijn schrijft een geïntegreerde aanpak voor om verontreinigingen door industriële activiteiten te reduceren. Alle bedrijven die onder de werkingssfeer van deze richtlijn vallen, moeten hier vóór 31 oktober 2007 aan voldoen.

Relevantie
De richtlijn is sinds 1996 van kracht en beoogt een hoog niveau van milieubescherming. Daartoe schrijft zij voor dat elke inrichting na 31 oktober 2007 een vergunning moet hebben die is gebaseerd op de beste beschikbare technieken (BBT). Het niveau van deze BBT is Europees gedefinieerd.

Uitwerking
De IPPC-richtlijn (volledig: Europese Richtlijn 96/61/EG Integrated Pollution Prevention and Control van de Raad van 24 september 1996) verplicht de lidstaten van de EU om grote milieubelastende bedrijven te reguleren met behulp van een integrale vergunning. Deze aanpak is gebaseerd op de beste beschikbare technieken (BBT). In Nederland is de richtlijn zowel in de Wet milieubeheer (Wm) als in de Waterwet verankerd.

Toetsing aan de IPPC-richtlijn vindt plaats in de vorm van een BREF-document (BBT-referentiedocument). De werkwijzen en processen van een bedrijf dat onder de werkingssfeer van deze richtlijn valt, moeten voldoen aan deze beschreven Beste beschikbare technieken.

In de richtlijn zijn ten aanzien van verschillende activiteiten drempelwaarden vastgesteld aan de hand waarvan bepaald moet worden of de inrichting onder de werkingssfeer van de richtlijn valt. Wanneer een inrichting IPPC-plichtige activiteiten heeft, is het BREF-document van toepassing. Iedere inrichting (of, in de terminologie van IPPC-richtlijn: ‘installatie') waarop de richtlijn betrekking heeft, moet vervolgens worden onderworpen aan een vergunningverleningsprocedure.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwe en bestaande installaties. De beslissing of een installatie nieuw of bestaand is, hangt af van de vraag of er naar het oordeel van het bevoegd gezag al vóór het van kracht worden van de IPPC-richtlijn een volledige vergunningaanvraag voor de installatie was ingediend of niet.

In de praktijk komt het erop neer dat vrijwel alle grote industriële productiebedrijven (R&D- activiteiten uitgezonderd) aan de richtlijn zullen moeten voldoen. Deze inrichtingen zullen uiterlijk 31 oktober 2007 moeten beschikken over een milieuvergunning die aan de criteria van de richtlijn beantwoordt.

De IPPC-richtlijn is in Nederland gepubliceerd als Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging, PbEG L 257/26.


Gerelateerde factsheets
BBT-referentiedocumenten (BREF's)
Beste beschikbare technieken (BBT)
Wet milieubeheer (Wm)

Links
InfoMil
IPPC-richtlijn

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals