Home Factsheets (509) Klimaat (dossier) Besluit verbranding afvalstoffen (Bva)

Besluit verbranding afvalstoffen (Bva)
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 17:11

 

(Besluit vervallen per 1-1-2013)

 

Het Besluit verbranden afvalstoffen (Bva) heeft tot doel de negatieve milieueffecten van het (mee)verbranden van afvalstoffen te beperken. De overheid probeert dit doel te bereiken door emissie-eisen te stellen en voorschriften op te leggen.

Relevantie
Het Bva is van toepassing op afvalverbrandingsinstallaties en meeverbrandingsinstallaties. Dit zijn installaties die bestemd zijn voor het thermisch behandelen van afvalstoffen, zoals verbranding, vergassing en pyrolyse, al dan niet samen met brandstoffen.

Uitwerking
Het Bva is op 15 april 2004 in werking getreden en is met ingang van 28 december 2005 ook van toepassing voor bestaande installaties. Bij dit besluit hoort de ministeriële regeling Meetmethoden verbranden afvalstoffen.

Het Bva is deels bedoeld als implementatie van de Europese afvalverbrandingsrichtlijn (PbEG L 332), maar geldt deels ook als implementatie van de IPPC-richtlijn. Het besluit is van rechtswege van toepassing op verbrandingsinstallaties die onder de werkingssfeer van het Bva vallen.

Het Bva schrijft voor dat (mee)verbrandingsinstallaties zodanig moeten zijn gebouwd en uitgerust dat wordt voorkomen dat de rookgassen de luchtkwaliteitseisen overschrijden. Deze eisen gelden op grond van hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer en staan in het Besluit luchtkwaliteit.

Dit besluit stelt eisen aan emissies van:

 • Stikstofdioxiden (NO en NO2)
 • Fijnstof (PM10)
 • Zwaveldioxide (SO2)
 • Koolmonoxide CO
 • Lood (Pb)

Het Bva maakt onderscheid tussen vier categorieën verbrandingsinstallaties, elk met een ander stelsel van emissie-eisen:

 • Afvalverbrandingsinstallaties en meeverbrandingsinstallaties
 • Stookinstallaties die zijn aan te merken als meeverbrandingsinstallaties
 • Cementovens die zijn aan te merken als meeverbrandingsinstallaties
 • Overige meeverbrandingsinstallaties

Ten slotte bevat het Bva een groot aantal meetvoorschriften.

In beginsel mag niet worden afgeweken van het Bva. Alleen wanneer de emissie-eisen uit het Bva niet de beste beschikbare technieken (BBT) zijn, of wanneer lokale milieukwaliteitsnormen worden overschreden, kunnen in de vergunning aanvullende eisen worden gesteld.

Het Bva vervangt in fases het Besluit luchtemissies afvalverbranding (Bla) en de Regeling verbranden gevaarlijke afvalstoffen (Rvga). Het Bla en het Rvga hebben bijgedragen aan de vermindering en de beheersing van de uitstoot in de atmosfeer door verbrandingsinstallaties.


Gerelateerde factsheets
Besluit luchtkwaliteit
IPPC-richtlijn
Milieukwaliteitseisen

 

Laatst aangepast op maandag 15 december 2008 10:16
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 108 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals