Home Factsheets (509) P Prioritaire stoffen

Prioritaire stoffen
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 20:49

De term prioritaire stoffen slaat op giftige of carcinogene stoffen die bijzondere risico's voor mens en milieu met zich meebrengen.

Relevantie
Prioritaire stoffen zijn stoffen die een dusdanig gevaar voor mens en milieu vormen dat gebruik en verwijdering ervan tot een minimum beperkt moet worden.

Uitwerking
In het kader van het thema Verspreiding is vanaf eind jaren tachtig in het eerste en tweede Nationaal Milieubeleidsplan (NMP1 en NMP2) een lijst van 50 prioritaire stoffen opgesteld. De stoffen op deze lijst brengen een risico voor mens en milieu met zich mee. De blootstelling aan sommige prioritaire stoffen, zoals fijn stof, asbest en radon, veroorzaakt in Nederland enkele duizenden voortijdige sterfgevallen per jaar.

In de notitie Emissiereductiedoelstellingen prioritaire stoffen, die in het kader van NMP4 in juni 2001 aan de Tweede Kamer is aangeboden, is vastgesteld dat voor het merendeel van deze stoffen de emissies zodanig zijn gereduceerd dat ze geen of een beperkt milieuprobleem meer veroorzaken.

In maart 2004 is een lijst met 162 aanvullende prioritaire stoffen vastgesteld. Het betreft stoffen die op één of meer internationale stoffenlijsten staan en die op basis van hun eigenschappen reden zijn voor wat genoemd wordt: zeer ernstige zorg.

Elk van deze stoffen komt voor op ten minste één van de lijsten van onder andere het internationale OSPAR-Verdrag en enkele richtlijnen die vanuit de EU in het leven zijn geroepen. Daarbij valt onder meer te denken aan de richtlijn 67/548/EEG Annex 1 en de Richtlijn 2000/60/EG, beter bekend onder de naam Kaderrichtlijn water.

De prioritaire-stoffenlijst is in het kader van de uitvoering van het stoffenbeleid voor diverse beleidsterreinen relevant. Plaatsing van een stof op de prioritaire-stoffenlijst kan betekenen dat in bepaalde beleidskaders maatregelen moeten worden genomen. Dit geldt in het bijzonder wanneer de concentratie van een dergelijke stof in het milieu te hoog is.

Zo zal de lijst een rol spelen bij (onder anderen) :

  • Vergunningverlening
  • Rapportage in het kader van het Milieujaarverslag (MJV)
  • De Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR)

De prioritaire stoffenlijst wordt, behalve in bijzondere omstandigheden, eenmaal per vijf jaar herzien.  


Gerelateerde factsheets
Kaderrichtlijn water
Wet milieugevaarlijke stoffen
Zwartelijststoffen voor water

Link
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Laatst aangepast op maandag 28 juli 2014 10:41
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 218 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals