Joost quote...

...Pieter Boot is Hoofd sector Klimaat, Lucht en Energie bij het Planbureau voor de Leefomgeving: 'Eerste stappen zijn makkelijker dan volhardend doorgaan op ingeslagen weg’. 

Home Factsheets (509) V Veiligheidsrapport (VR)

Veiligheidsrapport (VR)
Geschreven door Joost   
woensdag 19 november 2008 08:23

Een veiligheidsrapport (VR) is een uitgebreide beschrijving en risico-inventarisatie van een bedrijf of proces. In een Veiligheidsrapport staan alle technische en organisatorische aspecten beschreven alsmede de voorzorgsmaatregelen die getroffen zijn ten aanzien van de veiligheid.

Relevantie
Op grond van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (Brzo 1999) moeten bedrijven die binnen de werkingssfeer van dit besluit vallen een veiligheidsrapport formuleren en/of een Preventiebeleid Zware Ongevallen (PBZO).

Uitwerking
Op 19 juli 1999 is het Brzo 1999 in werking getreden als uitvloeisel van de Seveso-II-richtlijn van de Europese Unie. Het Brzo 1999 vervangt het eerdere Brzo.

Vanuit de zorgplicht beoogt het Brzo 1999 de ongevallen door bedrijven die met bepaalde hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken of gevaarlijke stoffen in opslag hebben te voorkomen en de gevolgen van een eventueel ongeval te beperken. Deze bedrijven moeten een veiligheidsbeleid en een veiligheidsbeheersysteem opstellen. Bedrijven die met grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken, zijn bovendien VR-plichtig.

De belangrijkste kenmerken van de VR-plicht zijn:

  • De verplichting een veiligheidsrapport op te stellen waarin een beschrijving van het bedrijf en de installatie is opgenomen - de beschrijving moet zich zowel op de organisatorische als op de technische aspecten richten
  • De verplichting een aantal scenario's op te nemen waarin de werking van het veiligheidsbeheersysteem staat beschreven
  • De verplichting tot het voeren van een Preventiebeleid Zware Ongevallen (PBZO)
  • De verplichting tot het opstellen en uitvoeren van een veiligheidszorgsysteem

Het Veiligheidsrapport is een openbaar rapport dat door de verschillende instellingen van bevoegd gezag wordt gebruikt om door middel van inspecties de naleving van de eisen in de Seveso-II-regelgeving te controleren.

Deze instanties zijn:

  • De vergunningverlener Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  • De Arbeidsinspectie
  • De gemeentelijke brandweer

Voor het opstellen van een Veiligheidsrapport is een standaardopzet geformuleerd in het Rapport Informatie-eisen Brzo 1999 (RIB of CPR-20). Het vervangende RIB-2 is onlangs uitgebracht in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS 6).


Gerelateerde factsheets
Besluit risico's zware ongevallen (Brzo 1999)
Externe veiligheid
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS)

 

Laatst aangepast op maandag 08 september 2014 11:14
 

Video van de week

Video van de week

1008827

Smeltend Zwitserleven

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 197 gasten online

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals