Home Factsheets (509) V Vergunning

Vergunning
Geschreven door Joost   
woensdag 19 november 2008 08:24

(Wm-vergunning)

(Per 1 oktober 2010 is de Wm-vergunning vervangen door de omgevingsvergunning)

 

Een vergunning is een officiële, vaak wettelijk voorgeschreven toestemming van de overheid om een bepaalde, in principe verboden activiteit uit te voeren. De Wm-vergunning is een vergunning op grond van artikel 8.1 of 8.4 van de Wet milieubeheer.

Relevantie

Een milieuvergunning betreft een vergunning op grond van één of meer milieuwetten. De belangrijkste zijn de vergunningen op grond van:

 • De Wet milieubeheer (Wm)
 • De Waterwet

Uitwerking
Op grond van artikel 8.1 Wm is het verboden om een inrichting op te richten, te veranderen of in werking te hebben, tenzij het bedrijf hiertoe een milieuvergunning heeft. Op grond van artikel 8.4 van de Wm kan het bevoegd gezag, uit eigen beweging of op verzoek, bepalen dat een vergunning moet worden aangevraagd voor die verandering en voor het in werking hebben na die verandering van de gehele inrichting of onderdelen daarvan, waarmee die verandering samenhangt. Voorwaarde hierbij is dat sprake is van een vergunningplichtige verandering van de inrichting.

Het uitgangspunt is dat voor bedrijven in principe een milieuvergunning is vereist voor het oprichten, in werking hebben of veranderen van het bedrijf. Die vergunning moet worden aangevraagd bij het bevoegd gezag. Dat kan gevormd worden door:

 • Het college van burgemeester en wethouders van de desbetreffende gemeente - in de meeste gevallen
 • Het college van Gedeputeerde Staten - veelal voor grotere bedrijven
 • De minister van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie - in zeer uitzonderlijke gevallen

Tot 1 januari 2008 werkte de vergunningplicht als volgt: indien het een inrichting betreft conform artikel 1.1 van de Wm en is aangewezen in een van de categorieën in de bijlage van het Inrichtingenbesluit (Ivb) was een Wm-vergunning vereist, tenzij de inrichting onder de AMvB´s conform artikel 8.40 Wm viel.

Met de inwerkingtreding van het Activiteitenbesluit op 1 januari 2008 is het systeem omgekeerd: een inrichting valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit, tenzij de activiteit vermeld staat in bijlage 1 van het Activiteitenbesluit, dan geldt alsnog de vergunningplicht. Bovendien geldt de vergunningplicht voor inrichtingen die onder het Activiteitenbesluit vallen wanneer het een inrichting type C inrichting betreft.

Een milieuvergunning bestaat over het algemeen uit drie gedeelten:

 • Het besluit dat de vergunning onder voorschriften verleend wordt
 • De considerans waarin het bevoegd gezag zijn besluit motiveert
 • De vergunningvoorschriften

De vergunningvoorschriften zijn te beschouwen als de beperkingen (restricties) waaronder een vergunning wordt verleend. Er zijn globaal twee soorten vergunningvoorschriften te onderscheiden:

 • Doelvoorschriften - deze geven aan welk del behaald moet worden
 • Middelvoorschriften - deze geven aan welke maatregelen getroffen moeten worden

De naleving van de vergunningvoorschriften dient door het bevoegd gezag periodiek gecontroleerd te worden. Daarnaast moet het bevoegd gezag regelmatig bezien of de beperkingen waaronder een vergunning is verleend en de voorschriften die aan een vergunning zijn verbonden nog toereikend zijn.

Op dit moment werkt de overheid aan de ontwikkeling van een integrale vergunning: de Omgevingsvergunning.

Concreet houdt dit in dat de bouwvergunning, de milieuvergunning én de diverse vergunningen op basis van gemeentelijke verordeningen in één zogeheten Omgevingsvergunning worden ondergebracht. Deze wijziging heeft ook tot gevolg dat er één loket zal zijn voor overleg, waardoor zaken efficiënter zullen verlopen en tijd en geld worden uitgespaard.


Gerelateerde factsheets
Coördinatie bouw- en milieuvergunning
Flexibele vergunning
Omgevingsvergunning
Waterwet
Wet milieubeheer (Wm)

Link

Rijksoverheid

 

Laatst aangepast op maandag 08 september 2014 11:22
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 05 23 om 14.57.32

Environmental Science

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 182 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

Resilience 120Zinta Zommers & Keith Alverson
Resilience

''This book brings together contributions from the world's foremost experts to provide the first systematic test of the ability of polycentric thinking.''
Lees verder

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals