Joost quote...

...Pieter Boot is Hoofd sector Klimaat, Lucht en Energie bij het Planbureau voor de Leefomgeving: 'Eerste stappen zijn makkelijker dan volhardend doorgaan op ingeslagen weg’. 

Home Factsheets (509) V Verlies aan biodiversiteit

Verlies aan biodiversiteit
Geschreven door Joost   
woensdag 19 november 2008 08:26

Biodiversiteit is de verscheidenheid aan soorten op aarde. Onder verlies aan biodiversiteit verstaat het NMP4 de afname van de soortenrijkdom.

Relevantie
Biodiversiteit is essentieel voor alle leven op aarde. Het verlies aan biodiversiteit vormt volgens NMP4 een grote mondiale bedreiging.

Uitwerking
Alle compartimenten (lucht, water, bodem) en systemen (denk aan schone lucht, biomassa, voedsel-, stikstof- en waterkringlopen, klimaatsystemen) zijn afhankelijk van biodiversiteit. Mondiaal is de soortenrijkdom de afgelopen 30 jaar sterk verminderd en bij ongewijzigd beleid zal de mondiale biodiversiteit over dertig jaar zóver zijn afgenomen, dat voor nog grotere groepen mensen dan nu al het geval is de bestaanszekerheid in gevaar komt.

De achteruitgang van de biodiversiteit wordt onder meer veroorzaakt door een steeds groter ruimtebeslag voor voedselproductie, winning van biobrandstoffen, verstedelijking en infrastructuur. Daarnaast zullen waterkringlopen vergaand verstoord raken (door woestijnvorming, verzilting en overstromingen). Voor steeds grotere groepen mensen, vooral in de derde wereld, is daardoor niet meer genoeg schoon en veilig water beschikbaar en komt de voedselproductie in gevaar. Op internationaal niveau lijken ‘waterconflicten' onontkoombaar.

Ook in Nederland kunnen grote problemen ontstaan. Meer dan de helft van de natuur komt door verdroging in de gevarenzone. De helft van onze plantensoorten wordt bedreigd door verzuring en het gebruik van bestrijdingsmiddelen (verspreiding) is bij ongewijzigd beleid over dertig jaar nog steeds boven het maximaal toelaatbare niveau.


Gerelateerde factsheets
De 7 grote milieuproblemen
Nationaal Milieubeleidsplan 4 (NMP4)

Links
Milieu en Natuur Planbureau
Greenfacts
Milieuloket
SER

Literatuur
Ministerie van VROM, Nationaal Milieubeleidsplan 4, een wereld en een wil, werken aan duurzaamheid. Den Haag 2001

Laatst aangepast op maandag 08 september 2014 11:41
 

Video van de week

Video van de week

1008827

Smeltend Zwitserleven

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 269 gasten online

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals