Home

Vervuilingswaarde
Geschreven door Joost   
woensdag 19 november 2008 08:30

De mate van vervuiling van een afvalwaterstroom wordt uitgedrukt in de vervuilingswaarde.

Relevantie
In de Waterwet is vastgelegd dat een heffing wordt opgelegd voor het lozen van afvalwater.

Uitwerking
In de Waterwet is bepaald dat een verontreinigingsheffing betaald moet worden voor het lozen van afvalwater. Om de hoogte van de heffing te kunnen bepalen moet de ‘lozer' de hoeveelheid afvalwater bemonsteren en de kwaliteit ervan onderzoeken. De resultaten van dit onderzoek resulteren uiteindelijk in de vaststelling van de vervuilingswaarde.

De vervuilingswaarde van een afvalwaterstroom kan worden vastgesteld aan de hand van debietmeting, bemonstering en analysering van het afvalwater. Een dergelijk onderzoek kan worden samengevat in het begrip ‘meting van de vervuilingswaarde.'

De wijze waarop de meting van de vervuilingswaarde dient te geschieden is vastgelegd in wettelijke voorschriften voor:

  • Debietmeting
  • Bemonstering
  • Analysering
  • Berekening

Waterkwaliteitsbeheerders hanteren echter vaak verschillende regels voor de uitvoering van de metingen. Deze regels zijn gebaseerd op oude heffingsverordeningen. Vaste criteria voor de uitvoering en de frequentie van de metingen om de hoogte van de verontreinigingsheffing vast te stellen waren tot het jaar 2000 niet voorgeschreven. Om deze verschillen op te heffen is het Besluit vervuilingswaarde ingenomen water in 2000 in werking getreden.

Dit Besluit valt onder de Waterwet. Het regelt de manier waarop de vervuilingswaarde van afvalwater van een bedrijf moet worden bepaald in het kader van het Besluit vervuilingswaarde ingenomen water. De vervuilingswaarde vormt de basis voor de belastingaanslag van deze bedrijven.

Het bepalen van de vervuilingswaarde gebeurt op basis van de gedurende een jaar ingenomen totale hoeveelheid water; het gaat daarbij dus om bron-, leiding-, hemel- en oppervlaktewater. Die hoeveelheid ingenomen water wordt vermenigvuldigd met een afvalwatercoëfficiënt die voor een bepaalde bedrijfscategorie van toepassing is verklaard.

De kleinere bedrijfsmatige lozers, d.w.z. bedrijven die tot 1000 vervuilingseenheden lozen, worden ontheven van de verplichting tot meten, bemonsteren en analyseren van het afvalwater.


Gerelateerde factsheets
Afvalwater
Afvalwaterbehandeling
Afvalwaterheffing

Inwoner-equivalent
Waterwet

Link
InfoMil

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals