Brzo 1999
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 19:27

(Besluit risico's zware ongevallen 1999)

Het Brzo 1999 stelt eisen aan het veiligheidsbeleid van bedrijven die op grote schaal met gevaarlijke stoffen werken of gevaarlijke stoffen in opslag hebben.

Relevantie
Bedrijven die onder de werkingssfeer van het Brzo 1999 vallen moeten voorzieningen treffen, enerzijds ter preventie van zware ongevallen door opslag en gebruik van gevaarlijke stoffen, anderzijds ter beperking van de gevolgen van een mogelijke calamiteit.

Uitwerking
Bij bedrijven die een intrinsiek gevaarlijke procesvoering hebben door handelingen met gevaarlijke stoffen, bestaat het risico van een ernstig ongeval met gevolgen voor de omgeving. Soms blijft een calamiteit beperkt tot materiële schade, maar er kunnen zich ook ongelukken voordoen waarbij gevolgen kunnen ontstaan voor werknemers, omwonenden en het milieu.

Op 19 juli 1999 is het Brzo 1999 in werking getreden als uitvloeisel van de Seveso II-richtlijn van de Europese Unie. Het Brzo 1999 vervangt het eerdere Brzo.

Vanuit de zorgplicht beoogt het Brzo 1999 ongevallen te voorkomen die veroorzaakt worden door bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken of gevaarlijke stoffen in opslag hebben en de gevolgen van een eventueel ongeval te beperken. Deze bedrijven moeten een veiligheidsbeleid en een veiligheidsbeheerssysteem opstellen. Daarnaast moeten de ‘zwaardere' bedrijven, afhankelijk van de hoeveelheid en de soort gevaarlijke stoffen, ook een veiligheidsrapport (VR) opstellen en indienen bij de diverse instellingen van bevoegd gezag.

Het Brzo 1999 vindt voor de afzonderlijke betrokken beleidsterreinen in het Nederlandse recht zijn vertaling in de volgende wetten:

  • Wet milieubeheer (milieu-aspecten)
  • Arbowet (aspecten van arbeidsomstandigheden)
  • Wet rampen en zware ongevallen (aspecten van openbare orde en veiligheid)

Als vertaling van Brzo 1999 is ook een aantal uitvoeringsbesluiten opgesteld zoals het Besluit rampbestrijdingsplannen inrichtingen (Bri) waarin verplichtingen voor de overheid zijn opgenomen ten aanzien van het opstellen en oefenen van rampbestrijdingsplannen.


Gerelateerde factsheets
Arbowet
Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI)
Commissie voor Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen (CPR)
Opslag gevaarlijke stoffen
Publicatiereeks gevaarlijke stoffen (PGS)
Veiligheidsrapport (VR)

Links
Besluit risico's zware ongevallen 1999
Infomil
Ministerie van VROM

Laatst aangepast op maandag 15 december 2008 12:52
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 206 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals