Home Factsheets (509) W Wet bodembescherming (Wbb)

Wet bodembescherming (Wbb)
Geschreven door Joost   
woensdag 19 november 2008 08:45

De Wet bodembescherming (Wbb) heeft de bescherming van de kwaliteit van de bodem en een beter ecologisch beheer van de bodem tot doel. De Wet bodembescherming is een raamwet, wat inhoudt dat de uitwerking plaats vindt in AMvB's.

Relevantie
De meeste regels uit deze wet behandelen de bescherming en de sanering van de bodem. Deze regels zijn verder uitgewerkt in Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's).

Uitwerking
In de Wbb is het wettelijke kader voor het Nederlandse bodembeleid vastgelegd. Het grootste gedeelte van de regels behandelt de bescherming van de bodem (preventie) en de sanering van bodemverontreinigingen (repressie). De Wbb heeft betrekking op zowel land- als waterbodem.

Artikelen 6 t/m 12 bevatten algemene bepalingen over de bescherming van de bodem. Het gaat hierbij om het verrichten van handelingen waarbij de kans bestaat op het vrijkomen van verontreinigende stoffen in de bodem.

Artikel 13 Wbb beschrijft de algemene zorgplicht ten aanzien van risicovolle handelingen op of in de bodem: 'Ieder die op of in de bodem handelingen verricht als bedoeld in de artikelen 6 tot en met 11 en die weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat door die handelingen de bodem kan worden verontreinigd of aangetast, is verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd, teneinde die verontreiniging of aantasting te voorkomen, dan wel indien die verontreiniging of aantasting zich voordoet, de verontreiniging of de aantasting en de directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken. Indien de verontreiniging of aantasting het gevolg is van een ongewoon voorval, worden de maatregelen onverwijld genomen.'

De artikelen 21 t/m 63 geven bepalingen over de te nemen stappen als er sprake is van bodemverontreiniging. Er moet een melding gedaan worden en er is bepaald door wie de bodemsanering moet worden verricht. In het geval van verontreinigingen die lang geleden zijn opgetreden, zal de overheid zelf de bodemsanering ter hand nemen aangezien de veroorzaker niet (altijd) te traceren is. Met de inwerkingtreding van de Waterwet op 22 december 2009 is de saneringsregeling voor waterbodems van de Wet bodembescherming komen te vervallen.

Artikelen 73 t/m 86 bevatten financiële bepalingen. Dit behelst onder andere schadevergoedingen, kostenverhaal, subsidieregelingen en het verstrekken van budget aan (lokale) overheden.

Milieukwaliteitseisen (grens- en richtwaarden) ter bescherming van de bodem kunnen worden vastgesteld op basis van hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer. Deze milieukwaliteitseisen worden gesteld bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), bij ministerieel besluit of in een Provinciale Milieuverordening (PMV).


Gerelateerde factsheets
Bodem
Bodemverontreiniging
Lozingenbesluit bodembescherming
Milieukwaliteitseisen
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB)
Provinciale Milieuverordening (PMV)
Waterwet

Links
InfoMil
Wet bodembescherming

Laatst aangepast op maandag 15 september 2014 11:34
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 159 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals