Home Factsheets (509) W Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms)

Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms)
Geschreven door Joost   
woensdag 19 november 2008 08:48

(Vervallen per 1 juni 2008)

De Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms) is gericht op de integrale aanpak van handelingen met gevaarlijke stoffen. Zij betreft alle milieucompartimenten en de gehele levensloop van een stof of preparaat.

Relevantie
De Wms heeft bescherming van mens en milieu tegen gevaarlijke stoffen en preparaten als doel.

Uitwerking
Wat onder stoffen en preparaten wordt verstaan is vastgelegd in artikel 1 lid 1 van de Wms.

Een stof is aangeduid als gevaarlijk als deze één of meer van de volgende eigenschappen heeft:

 • Ontplofbaar
 • Oxiderend
 • Zeer licht ontvlambaar
 • Licht ontvlambaar
 • Ontvlambaar
 • Zeer vergiftig
 • Vergiftig
 • Schadelijk
 • Bijtend
 • Irriterend
 • Sensibiliserend
 • Kankerverwekkend
 • Mutageen
 • Vergiftig voor de voortplanting
 • Milieugevaarlijk

Een gevaarlijke stof kan een bestanddeel zijn van een product, afhankelijk van de aard en samenstelling van het product kan het als een milieugevaarlijk preparaat worden aangemerkt, bijvoorbeeld:

 • Lijm
 • Verf
 • Schoonmaakmiddel

Verder is in artikel 2 van de Wms een zorgplicht opgenomen: iedereen die gevaarlijke stoffen importeert, produceert of gebruikt, moet maatregelen nemen om de gevaren zoveel mogelijk te beperken.

De Wms legt sterk de nadruk op het verkrijgen van gegevens over de gevaarlijke aspecten van chemische stoffen. De wet verplicht het bedrijfsleven tot stelselmatig nadenken over de risico's van het werken met chemische stoffen en preparaten en tot het nemen van passende maatregelen om die risico's te beperken.

Verpakking en etikettering van gevaarlijke stoffen en producten dienen plaats te vinden volgens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten.

Een dergelijk etiket bevat een gevaarsymbool in een oranje of rood kader en de bijbehorende R- en S- zinnen. R-zinnen geven het gevaar (Risks) van een stof aan, S-zinnen geven veiligheidsaanbevelingen weer (Safety).

De Wms is opgezet als kaderwet, zodat bij Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) betrekkelijk eenvoudig EU-regelgeving kan worden geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving.

Bekende uitvoeringsbesluiten op basis van de Wms zijn:

 • Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen
 • Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten
 • Besluit melding nieuwe kennis milieugevaarlijke stoffen

De volgende categorieën gevaarlijke stoffen vallen niet onder de werkingssfeer van de Wms:

 • Bestrijdingsmiddelen - deze vallen onder de Bestrijdingsmiddelenwet
 • Cosmetica - deze vallen onder het Cosmeticabesluit Warenwet
 • (Dier)geneesmiddelen - deze vallen onder de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening respectievelijk de Diergeneesmiddelenwet
 • Stoffen en preparaten in douanevervoer
 • Voedingsmiddelen
 • Munitie en springstoffen
 • Radioactieve stoffen

NB: de Europese verordening REACH (Registratie, Evaluatie, beperkende maatregelen en Autorisatie van CHemische stoffen) vervangt stapsgewijs de Wet milieugevaarlijke stoffen en de afgeleide besluiten en ministeriële regelingen.


Gerelateerde factsheets
Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten
REACH
Wet milieubeheer (Wm)

Literatuur
Teesing, mr. N., Uylenburg, mr. R., Nijenhuis, mr. C.T. Toegang tot het milieurecht. Alphen aan den Rijn: Samsom, 2001

Laatst aangepast op maandag 15 september 2014 11:43
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 184 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals