Home Factsheets (509) W Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO)

Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO)
Geschreven door Joost   
woensdag 19 november 2008 08:50

(Per 1 juli 2008 overgegaan in de Nieuwe wet op de Ruimtelijke Ordening, nWro)

De Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) en het Uitvoeringsbesluit op de ruimtelijke ordening bevatten voorschriften over de verschillende plannen voor de indeling en verdeling van de ruimte.

Relevantie
Er bestaan coördinatieregelingen tussen de Wet milieubeheer en de WRO. Bovendien is er sprake van niet milieugerelateerde gronden waarop een milieuvergunning kan worden geweigerd.

Uitwerking
De WRO kent een decentrale opzet: de uitvoering van de wetgeving is voor een groot deel naar lagere overheden gedelegeerd. Als gevolg hiervan zijn de bevoegdheden ten aanzien van de ruimtelijke ordening vastgelegd in drie bestuurslagen:

  • Rijk: het vaststellen van planologische kernbeslissingen (PKB's)
  • Provincies: het vaststellen van streekplannen
  • Gemeenten: het vaststellen van bestemmingsplannen

Ruimtelijke ordeningsplannen die op rijksniveau worden vastgesteld, PKB's, kunnen bestaan uit:

  • Structuurschetsen
  • Structuurschema's
  • Concrete beleidsbeslissingen

In de PKB's van het rijk kunnen milieuaspecten worden meegenomen, hoewel de WRO niet eist dat de nationale ruimtelijke en milieuplannen op elkaar worden afgestemd. Eind 2000 is door de ministerraad de meest recente PKB onder de naam Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening 2000-2020 vastgesteld. Voor de vaststelling van een PKB is de goedkeuring van de Staten-Generaal vereist.

Een (provinciaal) streekplan bevat een omschrijving van de gewenste ontwikkelingen in een bepaald gebied en dient in beginsel éénmaal per 10 jaar te worden herzien. Eén van de doelstellingen van dit provinciale plan is afstemming te bereiken tussen intenties van het rijk op het gebied van ruimtelijke ordening en gemeentelijke voornemens op dit gebied.

Een (gemeentelijk) bestemmingsplan bevat vaak voorschriften voor het gebruik van grond en bebouwing. Een bestemmingsplan is daarmee bepalend voor de vraag of in een bepaald gebied een bouwvergunning kan worden verleend voor nog te bouwen woningen of industrie. In het kader van de WRO is dit het belangrijkste instrument op gemeentelijk niveau.

De WRO biedt de mogelijkheden om door middel van zoneringen te voldoen aan de randvoorwaarden die door milieuwetgeving aan de inrichting van het gebied worden gesteld. Het instrument zonering is hiermee een instrument in het beheer van de ruimte. Als de zonering is gericht op het bereiken van bepaalde milieudoelstellingen is er sprake van milieuzonering. Milieuzoneringen hebben tot doel om enerzijds conflictsituaties te voorkomen of te beperken en anderzijds een scheiding aan te brengen tussen belastende en gevoelige bestemmingen.

Een ander raakvlak tussen ruimtelijke ordening en milieuwetgeving bestaat in de vorm van het Provinciaal Milieubeleidsplan. Voor de Provinciale staten geldt op basis van artikel 4.9 Wet milieubeheer de verplichting om eenmaal per 4 jaar een milieubeleidsplan vast te stellen. Dit Provinciaal Milieubeleidsplan geeft een aantal zaken weer waaronder ook het provinciale ruimtelijk beleid en de afstemming met de geldende streekplannen zoals bedoeld in artikel 4a van de WRO.

NB: op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (nWro) in werking getreden. De nieuwe Wro voorziet in kortere en snellere procedures, gaat ervan uit dat verantwoordelijkheden op het juiste niveau liggen en is meer uitvoeringsgericht.


Gerelateerde factsheets
Wet milieubeheer
Wet op de Ruimtelijke Ordening (nWro)

 

Laatst aangepast op maandag 15 september 2014 11:48
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 229 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals