Home

Wetgeving afvalstoffen
Geschreven door Joost   
woensdag 19 november 2008 08:54

De term wetgeving afvalstoffen slaat op alle wetten, uitvoeringsbesluiten en afgeleide ministeriële regelingen op het gebied van afvalstoffen.

Relevantie
De afvalstoffenwetgeving is gericht op het bevorderen van preventie en hergebruik en het op milieuhygiënisch verantwoorde wijze verwijderen van afvalstoffen.

Uitwerking
In zowel de Wet milieubeheer (Wm) als het Landelijk afvalbeheerplan (LAP) staat de volgende definitie van afvalstoffen: ‘Alle stoffen, preparaten of andere producten die behoren tot de productcategorieën die genoemd zijn in bijlage I van de Kaderrichtlijn afvalstoffen, waarvan de houder zich ontdoet, wil ontdoen of moet ontdoen.'

Tot enkele jaren geleden was de afvalstoffenwetgeving in Nederland geregeld in twee wetten:

 • Afvalstoffenwet (1977)
 • Wet chemische afvalstoffen (1976)

Inmiddels zijn deze wetten geïntegreerd in hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer (Wm). In dit hoofdstuk zijn voorschriften opgenomen voor het verantwoord omgaan met huishoudelijke afvalstoffen, autowrakken, afvalwater, gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen. De Wet milieubeheer is daarmee de belangrijkste wet voor de verwijdering van afvalstoffen.

De uitwerking van de wetgeving is vaak vertaald in uitvoeringsbesluiten (Algemene Maatregelen van Bestuur of AMvB's). Voorbeelden hiervan zijn:

 • Besluit invoering Europese afvalstoffenlijst (Eural)
 • Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen

De productbesluiten vormen een bijzondere groep uitvoeringsbesluiten. De overheid heeft ze in het leven geroepen om de verwerking van afgedankte producten op een verantwoorde manier te laten plaatsvinden. Ze geven invulling aan het principe van Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid. Dit wil zeggen dat, ter bescherming van het milieu, een producent gedurende de hele levenscyclus van zijn product verantwoordelijk is voor dat product. Dat geldt dus ook in de afvalfase.

Twee voorbeelden van productbesluiten zijn:

 • Besluit beheer autowrakken
 • Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur

De Nederlandse afvalstoffenwetgeving is sterk beïnvloed door afvalstoffenrichtlijnen van de Europese Gemeenschap (EG) en internationale afvalstoffenverdragen. Algemene uitgangspunten in de Nederlandse afvalstoffenwetgeving zijn:

 • Streven naar doelmatige verwijdering van afvalstoffen
 • Aanhouden van de voorkeursvolgorde volgens de ladder van Lansink (verwijderingsladder)
 • Stortverbod
 • Zorgplicht

Gerelateerde factsheets
Afvalstoffen
Kaderrichtlijn afvalstoffen
Landelijk afvalbeheerplan (LAP)
Ladder van Lansink
Wet milieubeheer (Wm)

Link
Rijkswaterstaat

Literatuur
Teesing, mr. N., Uylenburg, mr. R., Nijenhuis, mr. C.T. Toegang tot het milieurecht. Alphen aan den Rijn: Samsom, 2001

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals