Home

Wm-vergunning
Geschreven door Joost   
woensdag 19 november 2008 09:02

(Per 1 oktober 2010 is de Wm-vergunning vervangen door de omgevingsvergunning)

Een vergunning is een officiële, vaak wettelijk voorgeschreven toestemming van de overheid om een bepaalde, in principe verboden activiteit uit te voeren. De Wm-vergunning is een vergunning op grond van artikel 8.1 of 8.4 van de Wet milieubeheer.

Relevantie
Een milieuvergunning betreft een vergunning op grond van één of meer milieuwetten. De belangrijkste zijn de vergunningen op grond van:

 • De Wet milieubeheer (Wm)
 • De Waterwet

Uitwerking
Tot 1 januari 2008 was het op grond van artikel 8.1 Wm is het verboden om een inrichting op te richten, te veranderen of in werking te hebben, tenzij het bedrijf hiertoe een milieuvergunning had. De Omkeerwet heeft er voor gezorgd dat vanaf 1 januari 2008 voor inrichtingen in beginsel algemene regels gelden. In uitzonderingsgevallen is of kan worden bepaald dat een milieuvergunning is vereist. men spreekt dan van een type C inrichting.

Op grond van artikel 8.4 van de Wm kan het bevoegd gezag, uit eigen beweging of op verzoek, bepalen dat een vergunning moet worden aangevraagd voor een verandering en voor het in werking hebben na de verandering van de gehele inrichting of onderdelen daarvan, waarmee die verandering samenhangt. In een dergelijk geval spreekt men van een revisie-vergunning. Voorwaarde hierbij is dat sprake is van een vergunningplichtige verandering van de inrichting.

Een vergunning moet worden aangevraagd bij het bevoegd gezag. Dat kan gevormd worden door:

 • Het college van burgemeester en wethouders van de desbetreffende gemeente - in de meeste gevallen
 • Het college van Gedeputeerde Staten - veelal voor grotere bedrijven
 • De minister van Infrastructuur en Milieu of van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie - in zeer uitzonderlijke gevallen

Een milieuvergunning bestaat over het algemeen uit drie gedeelten:

 • Het besluit dat de vergunning onder voorschriften verleend wordt
 • De considerans waarin het bevoegd gezag zijn besluit motiveert
 • De vergunningvoorschriften

De vergunningvoorschriften zijn te beschouwen als de beperkingen (restricties) waaronder een vergunning wordt verleend. Er zijn globaal twee soorten vergunningvoorschriften te onderscheiden:

 • Doelvoorschriften - deze geven aan welk doel behaald moet worden
 • Middelvoorschriften - deze geven aan welke maatregelen getroffen moeten worden

De naleving van de vergunningvoorschriften dient door het bevoegd gezag periodiek gecontroleerd te worden. Daarnaast moet het bevoegd gezag regelmatig bezien of de beperkingen waaronder een vergunning is verleend en de voorschriften die aan een vergunning zijn verbonden nog toereikend zijn.

Sinds 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking. Concreet houdt dit in dat de bouwvergunning, de milieuvergunning én de diverse vergunningen op basis van gemeentelijke verordeningen in één zogeheten Omgevingsvergunning worden ondergebracht. Deze wijziging heeft ook tot gevolg dat er één loket zal zijn voor overleg, waardoor zaken efficiënter zullen verlopen en tijd en geld worden uitgespaard.

 


 

Gerelateerde factsheets
Coördinatie bouw- en milieuvergunning
Flexibele vergunning
Omgevingsvergunning
Omkeerwet
Waterwet
Wet milieubeheer (Wm)

Link

Infomil

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals