Home Factsheets (509) Z Zwartelijststoffen voor water

Zwartelijststoffen voor water
Geschreven door Joost   
woensdag 19 november 2008 09:07

Zwartelijststoffen zijn stoffen waarvoor in internationaal verband is afgesproken dat vermindering of opheffing van lozing de hoogste prioriteit verdient.

Relevantie
Tot de zwartelijststoffen behoren meer dan honderd stoffen die in de Europese richtlijn 76/464/EEG zijn aangewezen op basis van hun intrinsieke risico's voor het aquatisch milieu.

Uitwerking
Uitgangspunt van de zwartelijststoffen is de Europese richtlijn betreffende de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen die in het aquatisch milieu van de Gemeenschap worden geloosd (76/464/EEG).

Een bijlage van deze richtlijn bevat twee lijsten met groepen stoffen:

  • Lijst I, de zwarte lijst, bevat stoffen die geselecteerd zijn op basis van hun toxiciteit, persistentie en bio-accumulatie, zoals organische halogeenverbindingen, carcinogene stoffen en kwik- en cadmiumverbindingen.
  • Lijst II, de grijze lijst, bevat stoffen die minder gevaarlijk worden geacht, zoals zink-, koper- en loodverbindingen, cyanide en ammoniak.

De zwartelijststoffen zijn zó gevaarlijk dat in internationaal verband is besloten dat het in het milieu brengen hiervan via een maximaal brongerichte aanpak met de beste beschikbare techniek moet worden voorkomen.

Welke stoffen op de zwarte lijst thuishoren wordt bepaald door de risico's die hun eigenschappen opleveren, zoals hun giftigheid (waaronder carcinogeniteit, mutageniteit en teratogeniteit), hun persistentie en hun (bio)accumulatie.

Artikel 2 van de Europese richtlijn 76/464/EEG verplicht de lidstaten verontreinigingen door lozingen van zwartelijststoffen in beginsel geheel te voorkomen. Dit houdt dus niet in dat geen enkele emissie van die stoffen mogelijk is. Voor lozingen van zwartelijststoffen is een vergunning nodig die emissienormen bevat.

Ter voorkoming van verontreiniging door zwartelijststoffen bestaan twee verschillende regimes:

  • Een regime met emissiegrenswaarden
  • Een regime met waterkwaliteitsdoelstellingen

Alle lidstaten, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, hebben er bij de vertaling van de richtlijn in hun nationale regelgeving voor gekozen het regime van de emissiegrenswaarden te hanteren.


Gerelateerde factsheets
Afvalstoffen
Beste beschikbare technieken (BBT)
Prioritaire stoffen

Link
Lenntech

Laatst aangepast op maandag 06 oktober 2014 09:59
 

Video van de week

Video van de week

Nasa kl

Zo ziet 130 jaar opwarming aarde eruit

De confronterende video van NASA

Partner

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 114 gasten online

Nieuwsbrief

MilieuFocus Kennisbank: altijd actueel

Nieuwe top 10  
Energieakkoord – de 10 weetjes kwis

Actuele factsheets

  Actuele factsheets
Bedrijfsafval   Kyoto
Communicatie   Overexpl. natuurlijke hulpbronnen
Duurzame ontwikkeling   Responsible Care
IPPC   Wet op de Ruimtelijke Ordening

Boek van de week

Marine klJudith S. Weis
Marine Pollution - What Everyone Needs to Know

"Judith Weis covers marine pollution (zeevervuiling) from numerous angles, each fascinating in its own right."
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals