Home Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden voor banners en andere commerciële diensten door MilieuFocus b.v.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van banners en andere commerciële diensten door MilieuFocus b.v., tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 4 december 2007. Met deze voorwaarden zijn de voorgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van MilieuFocus b.v.: www.milieufocus.nl. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

1. Definities

 1. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases, welke eigendom zijn of worden beheerd door MilieuFocus b.v.
 2. Advertenties: banners en andere commerciële diensten van MilieuFocus b.v., zoals bedrijfsprofielen en het boek van de week
 3. Plaatsen: het door MilieuFocus b.v. plaatsen van advertenties op een van haar websites of in een van haar andere uitgaven.
 4. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie MilieuFocus een overeenkomst heeft gesloten tot het plaatsen van advertenties.

2. Toepasselijkheid

 1. Door ondertekening en retourzending van een offerte van MilieuFocus b.v. verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
 2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst opgenomen wordt.

3. Aanbieding en acceptatie

 1. Alle offertes zijn geheel vrijblijvend.
 2. Offertes blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door MilieuFocus b.v. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 4. Een samengestelde offerte verplicht MilieuFocus b.v. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Offertes gelden voor de opdrachten waar zij betrekking op hebben.

4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. MilieuFocus b.v. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft MilieuFocus b.v. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MilieuFocus b.v. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft MilieuFocus b.v. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. MilieuFocus b.v. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die wordt veroorzaakt door gebruik van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Opdrachtgever vrijwaart MilieuFocus b.v. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5. Duur en beëindiging

 1. Het plaatsen wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd, tenzij anders is overeengekomen.
 2. MilieuFocus b.v. heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
 3. MilieuFocus b.v. heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
 4. MilieuFocus heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende, pornografische of anderszins onbetamelijke advertenties en/of hyperlinks naar websites met intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende, pornografische of anderszins onbetamelijke inhoud, geplaatst wil hebben.

6. Levering en levertijd

 1. Levering vindt plaats conform de overeengekomen voorwaarden.
 2. Indien MilieuFocus b.v. onverhoopt niet in staat zou zijn aan haar overeengekomen verplichtingen te voldoen, kan MilieuFocus b.v. alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij haar een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

7. Overmacht

 1. MilieuFocus b.v. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal MilieuFocus b.v. alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en MilieuFocus b.v. geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

8. Prijzen

 1. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
 2. Wijzigingen in de tarieven worden minimaal 1 maand van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

9. Betaling

 1. Minimale plaatsingstijd is 1 week. Kortere looptijden zijn slechts mogelijk indien dit expliciet wordt overeengekomen.
 2. Facturering en betaling vinden vooraf plaats.
 3. Bij contracten met een looptijd langer dan 3 maanden is betaling per maand mogelijk. Ook hier vindt betaling vooraf plaats.
 4. Plaatsing vindt plaats op het overeengekomen tijdstip, tenzij op dat moment betaling nog niet heeft plaatsgevonden
 5. De dag waarop geplaatst wordt, wordt hieronder de 'vervaldag' genoemd.
 6. Bij betaling per maand ontvangt opdrachtgever twee weken vóór de vervaldag een factuur.
 7. Indien op de vervaldag nog geen betaling is ontvangen dan wordt de overeenkomst als beëindigd beschouwd en worden de advertenties verwijderd op de dag na de vervaldag.
 8. Advertenties op digitale media dienen beperkt te zijn qua 'gewicht'. Advertenties die de laadtijd van de website aanzienlijk vertragen kunnen worden geweigerd. Ook advertenties die niet geoptimaliseerd zijn kunnen geweigerd worden.
 9. MilieuFocus b.v. plaatst geen geanimeerde banners tenzij het gaat om een uiterst minimale, subtiele animatie. Het is aan MilieuFocus b.v. te beoordelen of de animatie uiterst minimaal en subtiel is.
 10. Indien opdrachtgever het oneens is met dit oordeel blijft deze echter aan de overeenkomst gehouden en blijft opdrachtgever betalingsplichtig.
 11. Het staat de opdrachtgever in dat geval vrij om een vervangende statische banner aan te leveren waarbij de overeengekomen prijs voor de geanimeerde banner verlaagd wordt naar de prijs van een overeenkomstige statische banner.
 12. Indien het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist is, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering MilieuFocus b.v. hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden.
 13. Indien MilieuFocus b.v. abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal zij het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.

10. Aansprakelijkheid

 1. Voor zover MilieuFocus b.v. bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan zij op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met MilieuFocus b.v.
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is MilieuFocus slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot maximaal het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van MilieuFocus b.v. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 3. De opdrachtgever MilieuFocus b.v. terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in gegevens van de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door MilieuFocus b.v. geleden schade.

11. Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. MilieuFocus b.v. en de opdrachtgever zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

12. Reclame

 1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na (aanvang van) de levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken te melden, waarna MilieuFocus b.v. deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan MilieuFocus b.v. binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder "gebreken".
 2. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

13. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

 1. MilieuFocus b.v. behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden, indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

14. Overig

 1. MilieuFocus b.v. zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan MilieuFocus b.v.
 2. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. MilieuFocus zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe leveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
 3. MilieuFocus b.v. is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde diensten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

15. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen MilieuFocus b.v. en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij een bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van door MilieuFocus b.v. met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van MilieuFocus b.v. beslissend.
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 159 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals