Home Energie

Energie/klimaat
‘Verbranden afvalgas is niet meestoken'
maandag 15 december 2008 01:00

Het verbranden van gas dat is ontstaan uit afval mag niet worden geclassificeerd als meestoken. Dit heeft het Europese Hof van Justitie bepaald op basis van de Richtlijn verbranden. Deze uitspraak betreft de uitleg van richtlijn 2000/76/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 december 2000 betreffende de verbranding van afval.

Het verzoek tot uitleg (verzoek om prejudiciële beslissing) was ingediend in het kader van een geding tussen het Zweedse Gävle Kraftvärme en het provinciebestuur van Gävleborg. Het betrof een aanvraag voor een vergunning voor de exploitatie van een warmtekrachtcentrale. ‘Om te bepalen of een installatie als (mee)verbrandingsinstallatie in de zin van richtlijn 2000/76/EG moet worden aangemerkt, moet worden uitgegaan van het hoofddoel van deze installatie.'

Bron
EurLex (december 2008, zaak C 251/07)
Gerelateerde factsheets
Afvalstoffen
Afvalverbranding
Warmtekrachtkoppeling

Lees meer... [‘Verbranden afvalgas is niet meestoken']
 
Europa doet de gloeilamp in de ban
Gloeilampen zullen op afzienbare termijn niet meer verkrijgbaar zijn in winkels in Europa. Dit is het gevolg van het besluit van het wetgevend comité van lidstaten in Brussel van 8 december. De lidstaten hebben ingestemd met een voorstel van de Europese Commissie om de gloeilamp gefaseerd van de Europese markt te bannen.

De meest energieverbruikende gloeilampen (van 100 Watt) moeten al na 1 september 2009 uit de winkels verdwijnen. Met enkele tussenstappen zal per 1 september 2012 in heel Europa geen enkele gloeilamp meer verkocht mogen worden. De meeste typen halogeenverlichting blijven tot 2016 toegestaan.

Bron
Ministerie van VROM (8 december 2008)

Lees meer... [Europa doet de gloeilamp in de ban]
 
Minister steunt Energiecentrum MKB
maandag 15 december 2008 01:00
Minister Van der Hoeven van EZ heeft in het kader van het Duurzaamheidakkoord, de stichting Energiecentrum MKB een aanvullende subsidie van 700.000 euro verleend. De subsidie is er op gericht de realisatie van een gemiddelde energiebesparing van 2% per jaar voor het MKB meetbaar dichterbij te halen.

Deze doelstellingen zijn eerder vastgelegd in het werkprogramma Schoon & Zuinig. Het Energiecentrum MKB zet zich sinds de oprichting in 2002 in ter bevordering van energiebesparing bij ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Met de aanvullende subsidie wil het centrum haar werkzaamheden intensiveren en haar bereik bij de doelgroep vergroten.

Bron
Ministerie van EZ (8 december 2008)

Lees meer... [Minister steunt Energiecentrum MKB]
 
Van der Hoeven: gratis CO2-rechten aanvaardbaar
maandag 15 december 2008 01:00
Minister Van der Hoeven (EZ) vindt het aanvaardbaar dat een groot deel van de Europese industrie gratis CO2-emissierechten krijgt, zoals een EU-compromis voorstelt. De minister ziet in de economische tegenwind alle reden om af te zien van eerdere plannen om de meerderheid van de industrie te laten betalen voor de rechten.

Volgens schattingen wordt wel 90 à 96% van de Europese industrie uitgezonderd van plannen om emissierechten te kopen op een veiling. Vooral Duitsland, dat veel zware industrie heeft, wil veel uitzonderingen. De minister geeft aan dat zij het niet aanvaardbaar vindt indien de EU zou tornen aan het doel om 20% minder CO2 uit te stoten in 2020.

Bron
EuropaNu (8 december 2008)
Gerelateerd factsheet
Emissiehandel

Lees meer... [Van der Hoeven: gratis CO2-rechten aanvaardbaar]
 
Cramer: veilen emissierechten moet blijven
maandag 15 december 2008 01:00
Er valt met Nederland te praten over nog iets meer respijt voor Polen in het halen van zijn milieudoelen, maar het veilen van emissierechten moet recht overeind blijven. Die boodschap gaf minister Cramer (VROM) op 7 december voordat ze zelf deelnam aan de klimaattop van de Verenigde Naties in het Poolse Poznan.

Het veilen van 20% van de rechten om CO2 uit te stoten vanaf 2013, vormt de kern van de Europese aanpak van het klimaatprobleem. Bij de veiling van emissierechten gaat het om tientallen miljarden euro's per jaar. Vooral Oost-Europese lidstaten zoals Polen vinden de maatregelen te ver gaan, zij willen dat hun steenkoolgestookte elektriciteitsbedrijven worden ontzien.

Bron
EuropaNu (7 december 2008)
Gerelateerde factsheets
Emissiehandel
Verandering van klimaat

Lees meer... [Cramer: veilen emissierechten moet blijven]
 
‘Brandstofaccijns laten variëren naar CO2-uitstoot’
maandag 15 december 2008 01:00
Accijns op benzine en diesel zouden afhankelijk moeten zijn van CO2-uitstoot, vindt minister Eurlings (V&W). Op zijn verzoek gaat de Europese Commissie onderzoeken wat de mogelijkheden zijn, zo bleek op 9 december bij EU-beraad.

Momenteel gelden er voor benzine en diesel Europese minimumbedragen, maar de verschillende soorten brandstof zorgen voor verschillende CO2-uitstoot. Het effect van het voorstel kan zijn dat de Europese Unie lagere accijns gaat toestaan voor biodiesel. Dat zorgt immers voor minder broeikasgas CO2 dan gewone diesel.

Bron
EuropaNu (9 december 2008)
Gerelateerd factsheet
Verandering van klimaat

Lees meer... [‘Brandstofaccijns laten variëren naar CO2-uitstoot’]
 
IPO: ETS-richtlijn benadeelt energie-intensieve industrie
maandag 15 december 2008 01:00
Het IPO heeft bij monde van de Nederlandse provincies laten weten een verfijnde benchmark te willen gebruiken bij het toedelen van emissierechten. Het IPO stelt dit in een brief aan minister-president Balkenende. Het IPO is bezorgd over de gevolgen voor de concurrentiepositie van de Europese energie-intensieve industrie.

Vanaf 15 december behandelt het Europees Parlement het Klimaatpakket van de Europse Commissie. De ETS-richtlijn (emissierechten) maakt hier deel van uit. Het IPO is van mening dat, wanneer de verfijnde benchmark niet haalbaar is, in de richtlijn een uitzonderingspositie moet worden opgenomen voor de energie-intensieve industriesectoren.

Bron
IPO (10 december 2008)
Gerelateerde factsheets
Emissiehandel
Verandering van klimaat

Lees meer... [IPO: ETS-richtlijn benadeelt energie-intensieve industrie]
 
Duurzaamheidscriteria voor biomassa in zicht
maandag 15 december 2008 01:00
De ontwikkeling van NTA 8080 voor duurzaam geproduceerde biomassa voor energiedoeleinden (elektriciteit, warmte & koude en transportbrandstof) is in een vergevorderd stadium.

De NTA 8080, die naar verwachting begin 2009 verschijnt, geeft invulling aan de noodzaak de Cramercriteria (broeikasgasemissies, concurrentie met voedsel of andere lokale toepassingen, biodiversiteit, milieu, welvaart en welzijn) om te zetten in generieke toetsbare eisen. De Cramercriteria worden in Nederland breed gedragen en beschouwd als de minimumeisen voor duurzaam geproduceerde biomassa.

Bron
NEN (10 december 2008)
Gerelateerd factsheet
Bio-energie

Lees meer... [Duurzaamheidscriteria voor biomassa in zicht]
 
Windturbineparken op Noordzee naderbij
maandag 15 december 2008 01:00
Op 12 december heeft het kabinet een voorstel besproken voor twee windmolenparken ver uit de kust op de Noordzee. Een locatie is ter hoogte van Noord Holland, een tweede en kleiner park ter hoogte van Zeeland. Dit voorstel sluit aan bij de doelstelling van het kabinet om in 2020 op de Noordzee zo'n 6000 megawatt aan windenergie te realiseren.

Diverse milieuorganisaties hebben kritiek op de trage besluitvorming maar staan positief tegenover de plannen. Vergunning voor de windturbineparken zullen pas in 2010 verleend kunnen worden.

Bron
EngineeringNow (11 december 2008)
Gerelateerd factsheet
Windenergie

Lees meer... [Windturbineparken op Noordzee naderbij]
 
Convenant duurzaamheid in hoger onderwijs

Ministers Cramer en van der Laan (VROM), Sijbolt Noorda (voorzitter VSNU) en Doekle Terpstra (voorzitter HBO-raad) hebben op 3 december een convenant duurzaam inkopen hoger onderwijs ondertekend. Diezelfde dag is ook een meerjarenafspraak (MJA) over energiebesparing ondertekend.

Op het gebied van duurzaam inkopen streven hogescholen en universiteiten er naar in 2012 voor tenminste 50% duurzaam in te kopen. De onderwijsinstellingen gaan jaarlijks 2% energie besparen; hun uiteindelijke doel is een reductie van 30% in 2020 ten opzichte van 2005. SenterNovem zal de instellingen ondersteunen met kennis en het opstellen van bijvoorbeeld een energie-efficiencyplan. 

Bron
Ministerie van VROM
Gerelateerde factsheets
Duurzame ontwikkeling
Meerjarenafspraak energie (MJA)

Lees meer... [Convenant duurzaamheid in hoger onderwijs]
 
Afwijzing Wbr-vergunningaanvraag offshore windpark

Op 1 december 2008 is de Wbr-aanvraag (Wet beheer Rijkswaterstaatwerken) voor een vergunning voor het offshore windturbinepark Scheveningen-Buiten van Evelop Renewables afgewezen.

De Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr) geeft Rijkswaterstaat de mogelijkheid te zorgen dat diverse ‘waterstaatswerken' goed beheerd en onderhouden worden voor veilig en doelmatig gebruik.

De vergunningaanvraag is afgewezen op grond van de effecten op veiligheidsgebied en het doelmatig gebruik van de Noordzee in en rondom het gebied van de locatie.

Bron
Noordzeeloket 
Gerelateerd factsheet
Windenergie

Lees meer... [Afwijzing Wbr-vergunningaanvraag offshore windpark]
 
<< Start < 571 573 575 576 > Einde >>

Pagina 573 van 576

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 225 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda energie

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals