Beroep
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 16:03

 De term beroep betreft de mogelijkheid die de Algemene wet bestuursrecht (Awb) biedt om in beroep te gaan tegen een beschikking.

Relevantie
Om de rechtsbescherming van belanghebbenden te waarborgen bestaat in veel gevallen, met name bij vergunningverlening, de mogelijkheid bij een onafhankelijke rechter beroep aan te tekenen tegen beslissingen van de overheid.

Uitwerking
De beroepsregeling van de Wet milieubeheer is opgenomen in hoofdstuk 20. Hierin is onderscheid gemaakt tussen:

  • Besluiten die tot stand zijn gekomen met toepassng van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
  • Overige besluiten

De besluiten die volgens de procedure van de afdeling 3.4 Awb tot stand zijn gekomen zijn de besluiten met betrekking tot de verlening, wijziging of intrekking van een milieuvergunning.

Beroep in het kader van hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer kan worden ingesteld bij de administratieve rechter, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS).

De gronden waarop men beroep kan aantekenen, kunnen als volgt worden ingedeeld:

  • De beschikking is in strijd met een algemeen verbindend voorschrift bij of krachtens de Wet milieubeheer of een andere (milieu)wet.
  • De beschikking is in strijd met een van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur die in de Algemene wet bestuursrecht staan.
  • De beschikking is in strijd met een ongeschreven algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.

Als gevolg van de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure zijn naast de wijzigingen van de Algemene wet bestuursrecht ook belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de Wet milieubeheer.

In artikel 20.1 Wet milieubeheer staat dat alleen nog maar een belanghebbende beroep kan instellen. Een omschrijving van een belanghebbende staat vermeld in art. 1.2 Awb: "degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken".

Bovendien moeten deze belanghebbenden al eerder tegen het ontwerpbesluit zienswijzen hebben ingediend (tenzij dat redelijkerwijs niet verweten kan worden, artikel 6:13 Algemene wet bestuursrecht).

Voor beschikkingen op grond van de Wet milieubeheer geldt een beroepstermijn van zes weken. Een uitzondering geldt voor het instellen van beroep tegen een gewijzigd nationaal toewijzingsbesluit als bedoeld in artikel 16.31, eerste lid Wet milieubeheer. De termijn hiervoor is vier weken.


Gerelateerde factsheets
Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Beschikking
Bestuursdwang
Bestuursrechtelijke handhaving
Wet milieubeheer (Wm)

Link
Wet milieubeheer

Literatuur
Teesing, mr. N., Uylenburg, mr. R., Nijenhuis, mr. C.T. Toegang tot het milieurecht. Alphen aan den Rijn: Samsom, 2001
Van den Broek, mr. J.H.G., de Kok, mr. F.J.C.M., Meulenberg, ing. A.P.M., Niezen, mr. G.J. De Wet milieubeheer in bedrijf. Deventer: Kluwer 1998

Laatst aangepast op maandag 30 juni 2014 09:05
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 176 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals