Home

Landelijk afvalbeheerplan (LAP)
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 20:01

Het Landelijk afvalbeheerplan (LAP) geeft het beleid voor het beheer van alle afvalstoffen waarop de Wet milieubeheer van toepassing is.

Relevantie
Het LAP geeft vorm aan de preventie, het hergebruik en de verwijdering van de groeiende hoeveelheid afval.

Uitwerking
In de Wet milieubeheer is in artikel 10.3 voor de minister van Infrastructuur en Milieu de verplichting vastgelegd om éénmaal in de vier jaar een afvalbeheerplan op te stellen. Dit LAP vervangt alle bestaande plannen, zoals:

 • Het Tienjarenprogramma voor niet-gevaarlijk afval
 • Het Meerjarenplan Gevaarlijke Afvalstoffen
 • De hoofdstukken afvalstoffen uit de provinciale milieubeleidsplannen

Het LAP is verankerd in hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer en is daarmee van rechtswege van toepassing op ieder betrokken bestuursorgaan. Het is dus bindend voor alle:

 • Ministeries
 • Provincies
 • Gemeenten
 • Waterschappen

In artikel 10.6 Wet milieubeheer staat vermeld dat de minister bij de vaststelling van het LAP rekening moet houden met het geldende Nationaal Milieubeleidsplan.

Uitgangspunten van het LAP zijn:

 • Preventie van afval
 • Beperken van milieubelasting
 • Nuttige toepassing van afval

Daarnaast geeft het LAP:

 • Het beleid voor nuttige toepassing van afval
 • Het beleid voor het storten en verbranden van afval
 • De minimale eisen voor verwerking van afvalstoffen

Ook staat in het plan per afvalstof onder meer:

  • Hoeveel afval er vrijkomt
  • Welke regelgeving ervoor geldt
  • Welke toekomstige ontwikkelingen er te verwachten zijn

 

   Het nieuwe LAP (LAP2) is op 24 december 2009 in werking getreden en betreft de periode 2009-2021 (geldig tot 2015, met een doorkijk naar 2021).  LAP 2 heeft de volgende kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen:
 • Stimuleren van preventie van afvalstoffen, zodanig dat het totaal afvalaanbod in 2015 niet groter mag zijn dan 68 Mton en in 2021 niet groter mag zijn dan 73 Mton.
 • Verhogen van de nuttige toepassing van het totaal aan afvalstoffen van 83% in 2006 naar 85% in 2015.
 • Verhogen van de nuttige toepassing van het totaal aan huishoudelijk afval van 51% in 2006 naar 60% in 2015.
 • Verhogen van de nuttige toepassing van het totaal aan HDO-afval van 46% in 2006 naar 60% in 2015.
 • Minstens gelijk houden van het in 2006 in Nederland reeds behaalde percentage van 95% nuttige toepassing van bouw- en sloopafval, ondanks de verwachte forse toename in de productie van deze afvalstroom in de komende jaren (van 24 Mton in 2006 naar 32 Mton in 2021).
 • Minstens gelijk houden van het in 2006 in Nederland reeds behaalde percentage van 90% nuttige toepassing van industrieel afval, ondanks de verwachte toename in de productie van deze afvalstroom van 16 Mton in 2006 naar 18 Mton in 2021.
 • Reduceren van storten van brandbaar restafval van 1,7 Mton in 2007 tot 0 Mton in 2012.
 • Reduceren (richtinggevende doelstelling) van 20% milieudruk in 2015 voor elk van de zeven prioritaire stromen die in het kader van het ketengericht afvalbeleid worden opgepakt.
 • Optimaal benutten van de energie-inhoud van afval dat niet kan worden hergebruikt.
 • Beter benutten van de restwarmte van afvalverbranding.
 • Realiseren van een gelijkwaardig Europees speelveld voor afvalbeheer.
 • Bevorderen van marktwerking en het vormgeven van de bijzondere verantwoordelijkheid van de overheid voor storten.
 • Gebruiken van het Cradle-to-Cradle (C2C) concept als inspiratiebron bij de zeven prioritaire stromen die in het kader van het ketengericht afvalbeleid worden opgepakt.
 • In het kader van de integrale ketenbenadering vanuit het afvalstoffenbeleid een bijdrage leveren aan de ambities op het gebied van duurzaamheid van het kabinet Balkenende IV.

Gerelateerde factsheets
Afvalstoffen
Bedrijfsafval
Wet milieubeheer (Wm)

Links
SenterNovem
LAP 2

 

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals