Home

Milieuvergunning (Wm-vergunning)
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 20:17

(Per 1 oktober 2010 is de Wm-vergunning vervangen door de omgevingsvergunning)

Een vergunning is een officiële, vaak wettelijk voorgeschreven toestemming van de overheid om een bepaalde, in principe verboden activiteit uit te voeren. De Wm-vergunning is een vergunning op grond van artikel 8.1 of 8.4 van de Wet milieubeheer.

Relevantie
Een milieuvergunning betreft een vergunning op grond van één of meer milieuwetten. De belangrijkste zijn de vergunningen op grond van:

 • De Wet milieubeheer (Wm)
 • De Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo)

Uitwerking
Tot 1 januari 2008 werkte de vergunningplicht op grond van hoofdstuk 8 van de Wm als volgt: indien het een inrichting betreft conform artikel 1.1 van de Wm en is aangewezen in een van de categorieën in de bijlage van het Inrichtingenbesluit (Ivb) was een Wm-vergunning vereist, tenzij de inrichting onder de AMvB´s conform artikel 8.40 Wm viel.

Met de inwerkingtreding van het Activiteitenbesluit op 1 januari 2008 is het systeem omgekeerd: een inrichting valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit, tenzij de activiteit vermeld staat in bijlage 1 van het Activiteitenbesluit, dan geldt alsnog de vergunningplicht. Bovendien geldt de vergunningplicht voor inrichtingen die onder het Activiteitenbesluit vallen wanneer het een inrichting type C inrichting betreft.

Een milieuvergunning kan betrekking hebben op het oprichten, in werking hebben of veranderen van het bedrijf (artikel 8.1 Wm) of er kan sprake zijn van een revisievergunning (artikel 8.4 Wm). Een vergunning moet worden aangevraagd bij het bevoegd gezag. Dat kan gevormd worden door:

 • Het college van burgemeester en wethouders van de desbetreffende gemeente - in de meeste gevallen
 • Het college van Gedeputeerde Staten - veelal voor grotere bedrijven
 • De minister van Infrastructuur en Milieu of van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie - in zeer uitzonderlijke gevallen

Een milieuvergunning bestaat over het algemeen uit drie gedeelten:

 • Het besluit dat de vergunning onder voorschriften verleend wordt
 • De considerans waarin het bevoegd gezag zijn besluit motiveert
 • De vergunningvoorschriften

De vergunningvoorschriften zijn te beschouwen als de beperkingen (restricties) waaronder een vergunning wordt verleend. Er zijn globaal twee soorten vergunningvoorschriften te onderscheiden:

 • Doelvoorschriften - deze geven aan welk doel behaald moet worden
 • Middelvoorschriften - deze geven aan welke maatregelen getroffen moeten worden

De naleving van de vergunningvoorschriften dient door het bevoegd gezag periodiek gecontroleerd te worden. Daarnaast moet het bevoegd gezag regelmatig bezien of de beperkingen waaronder een vergunning is verleend en de voorschriften die aan een vergunning zijn verbonden nog toereikend zijn.

Op dit moment werkt de overheid aan de ontwikkeling van een integrale vergunning: de Omgevingsvergunning.

Concreet houdt dit in dat de bouwvergunning, de milieuvergunning én de diverse vergunningen op basis van gemeentelijke verordeningen in één zogeheten Omgevingsvergunning worden ondergebracht. Deze wijziging heeft ook tot gevolg dat er één loket zal zijn voor overleg, waardoor zaken efficiënter zullen verlopen en tijd en geld worden uitgespaard.


Gerelateerde factsheets
Coördinatie bouw- en milieuvergunning
Flexibele vergunning
Omgevingsvergunning
Omkeerwet
Wet milieubeheer (Wm)
Wet verontreiniging oppervlaktewatere (Wvo)
Wvo-vergunning

Link
Infomil

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals