Home

Wat weet u nou van... bodem?
Geschreven door Joost   

Klik op de vraag en het antwoord komt tevoorschijn.

De bodem is het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende organismen en vloeibare en gasvormige bestanddelen. Zie factsheet Bodem.
Bodemverontreiniging is de gewijzigde samenstelling of hoedanigheid van de natuurlijke staat van de bodem als gevolg van menselijk handelen. Zie factsheet Bodemverontreiniging.
1. Zware metalen, zoals cadmium, koper, lood 2. Anorganische verbindingen, zoals fosfaten, nitraten, ammoniak 3. Monocyclische aromaten, zoals benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xyleen (BTEX) 4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) 5. Gehalogeneerde (gechloreerde) koolwaterstoffen, zoals chloorbenzeen, chloorfenol 6. Bestrijdingsmiddelen, zoals hexachloorbenzaan, dichloordifenyltrichloorethaan (DDT)) 7. Overige verontreinigingen, vooral alifatische verbindingen. Zie factsheet Bodemverontreiniging.
De Wet bodembescherming heeft de bescherming van de kwaliteit van de bodem en een beter ecologisch beheer van de bodem tot doel. Zie factsheet Wet bodembescherming.
Een bodemonderzoek is het (afhankelijk van de doelstelling) analyseren, vaststellen en vastleggen van de aanwezigheid, omvang en soort bodemverontreiniging op een locatie. Zie factsheet Bodemonderzoek.
Bij een bodemonderzoek worden de gebruiksmogelijkheden en -onmogelijkheden onderzocht die de bodemkwaliteit biedt. Zie factsheet Bodemonderzoek.
In situ reiniging (zonder afgraven) en ex situ reiniging (met afgraven). Zie factsheet Bodemsanering.
Het Besluit bodemkwaliteit. Zie factsheet Besluit bodemkwaliteit.
Kwalibo staat voor Kwaliteitsborging in het bodembeheer. Zie factsheet Kwaliteitsborging in het bodembeheer (Kwalibo).
Voor goed bodembeheer moet de kwaliteit van de gegevens, de werkzaamheden en de uitvoerders goed en betrouwbaar zijn. De eisen die gesteld worden aan kwaliteit en integriteit wordt ook wel Kwalibo genoemd. Alleen erkende personen en bedrijven mogen werkzaamheden uitvoeren die onder Kwalibo vallen. Zie factsheet Kwaliteitsborging in het bodembeheer (Kwalibo).

Snel even bijspijkeren? Als u onderstaande factsheets leest (10 minuten), bent u weer helemaal bij.

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals